Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Krapkowice i Gogolin łączą siły

Rady_Miejskie_01.jpeg

W filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – Otmęcie spotkali się na roboczym spotkaniu Radni Rad Miejskich Krapkowic i Gogolina oraz Burmistrzowie obydwu gmin. Przedstawiciele samorządów debatowali o możliwościach długofalowej współpracy w zakresie realizacji wspólnych inwestycji, projektów i przedsięwzięć kulturalnych.

Spotkanie to było pokłosiem podpisanego w lipcu br. listu intencyjnego pomiędzy Burmistrzem Krapkowic Andrzejem Kasiurą, a Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą.

Wprowadzając radnych w tematykę spotkania, obydwaj burmistrzowie wskazywali na już istniejącą, ścisłą współpracę Krapkowic i Gogolina w wielu obszarach życia mieszkańców. Wykorzystując więc obecne uwarunkowania społeczne i gospodarcze, które mogłyby sprzyjać dalszemu dynamicznemu i harmonijnemu rozwojowi miast i gmin, samorządowcy uznali, iż jedyną szansą dla zrealizowania tych zamierzeń jest nawiązanie jeszcze ściślejszej współpracy. Nie sposób było dostrzec w wypowiedziach obydwu burmistrzów zamiarów jeszcze lepszego wykorzystania istniejących zasobów i potencjałów Miasta i Gminy Krapkowice oraz Miasta i Gminy Gogolin, w celu stworzenia bardzo konkurencyjnego ośrodka rozwoju o zasięgu ponadlokalnym.

Wielokrotnie wskazywano na codzienny „przepływ” mieszkańców pomiędzy gminami; na możliwość zwiększenia szans pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, na budowę infrastruktury, czy też na już prowadzoną wspólną realizację wielu „projektów miękkich”. Krapkowice i Gogolin z powodzeniem współpracują w pozyskiwaniu m.in. środków z Aglomeracji Opolskiej, dzięki czemu mieszkańcy obydwu miast będą mogli korzystać z budowanego Centrum Przesiadkowego; realizowane są ponadto inwestycje w zakresie termomodernizacji szkół i obiektów użyteczności publicznej.

Bardzo pozytywnie w ocenie już podejmowanych działań wypowiadali się także Przewodniczący Rad Miejskich Andrzej Małkiewicz i Piotr Czok, którzy miesiąc temu także spotkali się na roboczym, merytorycznym spotkaniu w celu omówienia szczegółowej tematyki i ram międzygminnej współpracy.

Także specjalne, połączone grupy robocze urzędników krapkowickiego i gogolińskiego magistratu prowadzą obecnie działania operacyjne związane z przygotowaniem koncepcji optymalnej trasy przebiegu ścieżki rowerowej, łączącej halę widowiskowo-sportową w Otmęcie z obiektami sportowymi w Gogolinie-Karłubcu. Trwa analiza zasadności uruchomienia komunikacji wewnętrznej na trasie Krapkowice-Gogolin, kolejna grupa zaś zajmuje się organizacją Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Od kilku tygodni dyrektorzy miejsko-gminnych ośrodków kultury oraz koordynatorzy imprez kulturalno-sportowych zajmują się opracowaniem wspólnego kalendarza przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, promocyjnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowych i regionalnym. Ze względu na ponadlokalny charakter proponowanych imprez uczestniczyć w nich mogliby nie tylko mieszkańcy Krapkowic i Gogolina, ale także liczni mieszkańcy całego powiatu. Zadeklarowano już wspólną organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego na rynku w Krapkowicach, Koncertu Noworocznego, dwudniowego Jarmarku Wielkanocnego w hali sportowej w Gogolinie – Karłubcu, dożynek o randze powiatowej w wybranej gminie, czy też Konkursu Kroszonkarskiego im. Jerzego Lipki, który może zwiększyć zasięg dla całego powiatu.

Sporą część spotkania wypełniła żywa dyskusja radnych na temat planowanego rozwoju bazy rekreacyjno-wypoczynkowej, opartej na przebudowie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gogolinie z wykorzystaniem planowanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią i zewnętrznym oświetleniem. Dyskusja zawiązała się także w tematyce rozwoju bazy rekreacyjnej i sportowej, związanej z sugerowaną przebudową stadionu sportowego w Krapkowicach-Otmęcie pod kątem przygotowania nowoczesnego kompleksu lekkoatletycznego z nawierzchnią syntetyczną i zapleczem towarzyszącym.

I choć pojawiały się głosy niektórych radnych dotyczące bieżących spraw funkcjonowania samorządu, to burmistrzowie przekonywali jednak do spojrzenia na tematykę współpracy w sposób racjonalny i dalekosiężny. Bo tylko przy takim szerszym spojrzeniu można uzyskać długofalowy efekt synergii – „więcej za mniej”.

Ze względu na to, że tematyka zawiązywanej współpracy międzygminnej jest otwarta, docelowo może być przeniesiona także na inne gminy naszego powiatu krapkowickiego. Stąd spodziewać się będzie można kolejnych spotkań roboczych, także z innymi samorządami gminnymi.

 

 

Wersja XML