Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz interweniuje u Marszałka

Samorząd Gminy Gogolin zwrócił się do Marszałka Województwa Opolskiego z informacją, że jest zaniepokojony sytuacją związaną z brakiem możliwości podpisania umowy z firmą, mającą zrealizować zadanie pn. „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 5. Budowa obwodnicy m. Malnia i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 20+846,46 do km 27+010,10”.

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłonienia firmy, która realizowałaby budowę tego ważnego dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia, przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej niemal rok temu – 23 sierpnia 2016 r. W tym czasie, samorząd Gminy Gogolin zdążył już wykonać „swoją część tej inwestycji” – budowa obwodnicy Gogolina – Karłubca, której inwestorem była Gmina Gogolin miała stanowić integralny fragment, łączący obwodnicę Malni i Choruli z drogą powiatową nr 1831 O. Celowość tej inwestycji, której wartość wyniosła 2 300 000 zł, wobec tej sytuacji stanęła pod znakiem zapytania. Gmina Gogolin zapewniała również inwestorów, którzy obecnie prowadzą inwestycje na terenach przemysłowych gminy (w tym SSE), że będzie bezpośredni dojazd do ich zakładów, bez konieczności przejazdu przez miasto i tereny wiejskie. Wartość tych inwestycji wynosi ponad 100 milionów złotych.

Trwająca już niemal rok procedura przetargowa, niepokoi mieszkańców Gogolina – Karłubca, Malni i Choruli, którzy pytają o zasadność wydatkowanych środków finansowych na budowę obwodnicy Gogolina – Karłubca i skarżą się na opieszałość służb odpowiedzialnych za rozstrzygnięcie przetargu. Wielokrotnie w czasie spotkań w obu sołectwach, mieszkańcy domagali się wyjaśnień, dlaczego cała procedura trwa tak długo. Zgodnie z zapewnieniami Marszałka Województwa Opolskiego, budowa obwodnicy Malni i Choruli miała zakończyć się we wrześniu 2018 roku, co zostało zapisane w budżecie Województwa Opolskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zdaniem samorządu Gminy Gogolin, termin ten w obecnej sytuacji jest nierealny do spełnienia, a co za tym idzie, problem dużego ruchu samochodów ciężarowych na drodze wojewódzkiej nr 423, nie zostanie w najbliższym czasie wyeliminowany. Jeśli przetarg nie zostanie wkrótce skutecznie rozstrzygnięty i nie dojdzie do rozpoczęcia inwestycji, mieszkańcy nie wykluczają organizacji protestu, w związku ze zwiększającym się natężeniem ruchu i rosnącym niebezpieczeństwem na tym terenie.

Samorząd Gminy Gogolin, nie będąc ani inwestorem, ani realizatorem tego zadania, nie ma wpływu na przebieg procedury przetargowej, jednakże musi zmierzyć się z dociekliwością mieszkańców, którzy żądają wyjaśnień i interwencji w tej sprawie. W  związku z tym, samorząd Gminy Gogolin zwrócił się z prośbą do Marszałka Województwa Opolskiego, o informację o możliwym terminie skutecznego wyłonienia firmy mającej zrealizować inwestycję. Niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi, mieszkańcy zostaną poinformowani o stanowisku Marszałka Województwa Opolskiego w tej sprawie.

Wersja XML