Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z sesji Rady Miejskiej

W trakcie XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 20.06.2012 radni przyjęli informacje przedstawione przez kierowników jednostek organizacyjnych, podjęli także jednogłośnie szereg uchwał, głównie z zakresu spraw budżetowych.

Burmistrz poinformował o spotkaniu z członkami Zarządu Powiatu Krapkowickiego w sprawie stanu dróg powiatowych.

Doszło do skutku robocze spotkanie z Zarządem Powiatu Krapkowickiego, o które wnioskował Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie w imieniu Rady Miejskiej. Spotkanie było poświęcone wypracowaniu hierarchii zadań związanych z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Gogolin. W spotkaniu uczestniczył m. in. Starosta Krapkowicki i Burmistrz Gogolina. Podczas spotkania poruszono najpilniejsze zagadnienia związane z zapewnieniem mieszkańcom gminy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym naprawy drogi Gogolin – Kamień Śl. Szeroko omówiono problemy techniczne związane z remontem drogi. Ustalono, że jeden z odcinków ( w celu uzyskania wsparcia finansowego) zostanie zgłoszony do Narodowego Programu Budowy Dróg. Burmistrz złożył przy tym deklarację, iż gmina Gogolin przekaże dotację w wysokości 100 000 zł na remont odcinka tej drogi. W trakcie spotkania omówiono również sprawę „wyrównania” studzienek w Górażdżach. Zarząd zapewnił o woli wykonania tego zadania i wygospodarowania na ten cel środków budżetowych. Jest również zapewnienie Zarządu, że w miarę możliwości finansowych powiatu, na bieżąco będą naprawiane najbardziej zniszczone odcinki. Burmistrz Wojtala podkreślił znaczenie infrastruktury drogowej dla potencjalnych inwestorów, zaznaczył też, że władze powiatu „dostrzegają problemy związane z drogami”.

Informacja burmistrza o działalności międzysesyjnej.

Burmistrz uczestniczył m. in. w posiedzeniu Zarządu Miejsko – Gminnego Zw. OSP RP w Gogolinie, roboczym spotkaniu członków porozumienia komunalnego w sprawie realizacji koniecznych prac na składowisku odpadów w Gogolinie oraz określenia udziału poszczególnych samorządów w kosztach prowadzenia składowiska, organizacji wyborów sołtysa wsi Kamionek i zebraniu sołeckim w Obrowcu, uczestniczył w konferencji dotyczącej cyfryzacji TVP Opole i współpracy z oddziałem regionalnym, w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – wyborczym Stowarzyszenia Kraina św. Anny, w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podpisał umowę z Zarządem Województwa w sprawie organizacji Dożynek Wojewódzkich 2012 na podstawie której Gmina Gogolin otrzymała ponad 100 000 zł z budżetu województwa. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu partnerskim w Jablunkovie z udziałem delegacji Koła Łowieckiego Ostoja, w szkoleniu z zakresu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego i współfinansowania zadań publicznych, poinformował o dotacjach przyznanych przez Fundację „Aktywni razem” i środkach przyznanych na realizację polsko – czeskich projektów w ramach Euroregionu Pradziad. Uczestniczył w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół a także w roboczym spotkaniu z pracownikami LO i PG i przedstawicielami związków zawodowych. Nawiązując do ww. spotkania burmistrz udzielił informacji dotyczących kondycji gminnych szkół, w szczególności informacji dotyczących przyszłego funkcjonowania Zespołu Szkół. Sprostował także błędne informacje dotyczące m. in. finansowania oświaty potwierdzając jednocześnie, iż nie zostały zmniejszone dotacje budżetowe na cele oświatowe.

Przedstawił również wskaźniki demograficzne warunkujące działania władz samorządowych. „Od 2009 znacznie zmniejszyła się ilość oddziałów w PG i LO. Wielkość kadry trzeba dostosować do (ubywającej) ilości uczniów i zracjonalizować wydatki. Zgłoszenia uczniów do I klasy LO pozwalają przypuszczać, iż zostanie utworzony 1 oddział na rok szk. 2012/2013. Obecnie na urlopach dla poratowania zdrowia przebywa 8 nauczycieli – co daje kwotę świadczeń w wysokości 323,500 zł. Nie stać nas też na to, aby jedną godzinę opłacać trzykrotnie (dot. lekcji wf)”. Zapewnił również, że połączenie PG i LO i wspólna siatka godzin (w ramach Zespołu Szkół) daje uczniowi możliwość płynnego kontynuowania nauki. Przedstawił także wysokość subwencji oświatowej i dotacji budżetowej na cele oświatowe.

 

 

Wysokość subwencji

Środki z budżetu gminy

Publiczne Gimnazjum

2 153 237 zł

1 306 657 zł

Liceum Ogólnokształcące

600 202, zł

288 261 zł

 

W ostatnim pięcioleciu na jednego ucznia dodatkowo (poza subwencją oświatową) wydatkowano średnio 4, 5 tys. zł (bez remontów, inwestycji), na przedszkolaka nieomal 10 tys. zł. Burmistrz podkreślił, że Rada Miejska zawsze wspiera oświatę, istnieje przy tym jednak konieczność stworzenia szerszego partnerstwa w sprawach dotyczących oświaty. Poinformował także o wynikach konkursu na dyrektora PG i PSP w Malni.

Zastępca Burmistrza Gogolina i Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM uczestniczyli w spotkaniu w siedzibie PAIiIZ w Warszawie w sprawach dotyczących rozwoju gospodarczego i infrastruktury w Gminie Gogolin oraz w spotkaniu zorganizowanym przez KSSE Sp. z o.o. dla gmin, na terenie których KSSE prowadzi działalność. Zastępca Burmistrza Gogolina uczestniczył również w spotkaniu roboczym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie wpisania pieców szybowych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

Radni podjęli następujące uchwały:

- 50 000 zł – przeznacza się na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Gogolin – Chorula w Gogolinie”,

- 50 000 zł – zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu,

- 492 000 zł – wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego w celu wykonania zadania budowa sieci wodno - kanalizacyjnej,

- 35 000 zł – dotacja dla GOZ na realizację programu profilaktycznego” Przeciwdziałanie wadom postawy dzieci młodzieży”,

- 27 000 zł - na bieżące utrzymanie i konserwację obiektów sportowych w ZRS w Gogolinie,

- 36 340 zł – na realizację projektu „Strażacy bez granic”,

- 31 989 zł na realizację projektu „Ekomuzeum – nasze wspólne dzieło”. Zwrot środków (w wysokości 95%) na realizację ww. projektów nastąpi po zakończeniu realizacji projektów i ich rozliczeniu.

Burmistrz podziękował za konstruktywną współpracę przy realizacji budżetu i zaprosił do dalszej współpracy „oby rok budżetowy 2012 nie był gorszy od poprzedniego…”.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Burmistrzowi Gogolina oraz Skarbnikowi Gminy za wykonanie budżetu.

Wersja XML