Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności „Ogród Miejski — nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”

Zapytanie ofertowe

nr DB.041.1.2016. z dnia 29.01.2016r.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, NIP: 1990103052, REGON: 531413076

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zamówienie polegać będzie na wykonaniu Studium wykonalności dla zadania pn. „Ogród Miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”, polegającego na utworzeniu nowych terenów zielonych oraz ich połączenia z już istniejącym parkiem, zlokalizowanym w centrum Gogolina. Zakres studium wykonalności ma być zgodny z dokumentacją opublikowaną w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr POIS.2.5/1/2015.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin dostarczenia gotowego Studium wykonalności, zawierającego analizę kosztów i korzyści (zgodnie z wymogami dokumentacji konkursowej) wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo – ekonomiczny, określono na 26.02.2016r., miejsce dostarczenia: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta powinna być:

 

 1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: do dnia: 02.02.2016r.

 

 1. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

Wykonawca powinien wykazać się wiedzą w zakresie przewidzianym do realizacji, posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 studiów wykonalności inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o wartości minimum 5.000.000,00 zł.

 

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie w terminie do 7 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.


Załącznik:

DOCZałącznik nr 1 do zapytania SWI 29_01_2016.doc

Wersja XML