Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej

 

BURMISTRZ GOGOLINA

z siedzibą w Gogolinie,

ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

 działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

 

OGŁASZA

 

OTWARTY  KONKURS  OFERT

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania :

 

POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNANIA SZANS TYCH RODZIN

 

I. Rodzaj zadania

 1. Przedmiotem konkursu jest  realizacja zadania, które obejmuje:

1) udzielanie pomocy rzeczowej mieszkańcom gminy Gogolin znajdującym się w trudnej  sytuacji losowej poprzez sfinansowanie: żywności, opału, podręczników szkolnych, leków i sprzętu medycznego;

2) organizacja imprez integracyjnych i charytatywnych.

 

2. W konkursie mogą brać udział:

1) Organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych  

przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.3, ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2)  Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3)  Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4)  Jednostki organizacyjne podległe administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

3.  Warunki, które muszą spełniać podmioty o których mowa w ust. 2  pkt. 1-4:

1) Oferent musi posiadać możliwości organizacyjne, kadrowe oraz odpowiednie doświadczenie.

2)  Oferent musi posiadać odpowiednią bazę lokalową na terenie Gminy Gogolin.

3) Nie mogą się ubiegać o środki finansowe na realizację zadania podmioty podlegające sankcji z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami).

 

II.  Wysokość publicznych środków przekazanych na realizację zadania:

1. Całkowita kwota dotacji na realizację zdania objętego konkursem wynosi:10.000,- zł.  

2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

III.  Zasady przyznawania dotacji

1. Wsparcie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.

3.  Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadkach:

-   gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

-  gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

4.  Burmistrz Gogolina będzie zlecać realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, przy czym dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

5.  Udział własny beneficjenta wynosi minimum 20% ogólnej wartości projektu w postaci:

     1)   środków finansowych, w tym pozyskanych od sponsorów,

     2)   materiałów i sprzętu wniesionych do projektu,

     3)   pracy własnej – koszt 1 roboczogodziny określa się maksymalnie na 15 zł.; koszt pracy sprzętu ustala się maksymalnie na 50 zł.

6.  Dotacje nie zostaną przyznane na:

    1)    remonty budynków,

    2)    zadania i zakupy inwestycyjne, środki trwałe,

    3)   dotowania przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy na podstawie przepisów szczególnych,

    4)    pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

    5)    budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

    6)    działalność gospodarczą podmiotów,

    7)    działalność polityczną i religijną.

IV. Termin i warunki realizacji zgłoszonego zadania

1. Zadania będą realizowane w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2012 r.

2. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami.

      3. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

V. Termin i warunki składania ofert

1.  Termin składania ofert mija  w dniu 04 czerwca  2012 r. o godz. 1000

2. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru  oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz zawierać informacje o których mowa w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

4. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres:  Urząd Miejski w Gogolinie,  ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin  w zamkniętych  kopertach z dopiskiem: Konkurs „Pomoc społeczna ”

VI Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od ustalonej ostatecznej daty przyjmowania ofert.

2. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gogolina dokona wyboru oferty, która gwarantuje najwyższą jakość realizacji zadania i przedstawi ją do akceptacji Burmistrzowi.

3.Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Gogolina, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.

4. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie ustalonym przez strony.

5.  Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

- celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem;

- koszt realizacji projektu, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji;

- posiadane doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze;

- posiadanie potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego.

6.  Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na stronie internetowej www.gogolin.pl Informacje telefoniczne: 077 4076805

VII. Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju  i związanych z nimi kosztach (zakres informacji określa art. 13 ust. 2 pkt  7 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

 1. W roku 2011 zrealizowano 1 zadanie na które przekazano organizacji pozarządowej kwotę w wysokości 10.000 zł.

 

VIII. Wymagane załączniki

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ważny 3 miesiące od daty wystawienia.
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok budżetowy 2011 r.
 3. Kopia statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną z ramienia oferenta.
 4. Oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonywania zadań programowych zgłoszonej oferty.
 5. Dokumenty poświadczające spełnienie warunku o którym mowa w tytule I ust.3 pkt. 1 i 2.
 6. Oświadczenie oferenta, iż nie dotyczy go ograniczenie opisane w tytule I ust. 3 pkt. 3.

                   

                                                                                  Burmistrz Gogolina

                                                                                   Joachim Wojtala

 


 

Wersja XML