Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina uzyska wsparcie

Gmina Gogolin bierze udział w projekcie „Nasza przestrzeń”, którego organizatorem jest Fundacja Wspomagania Wsi. Gmina otrzyma wsparcie techniczne i doradcze, a także będzie mogła ubiegać się o wsparcie finansowe na organizację konsultacji społecznych podczas tworzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.

W procesie tworzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kluczowe jest zaangażowanie mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych organizacji, instytucji społecznych i gospodarczych. To właśnie ich udział oraz opinie są wykorzystywane w procesie tworzenia dokumentu, tak by powstające plany odpowiadały potrzebom mieszkańców i zabezpieczały ich interesy. Celem projektu „Nasza przestrzeń” jest przygotowanie przedstawicieli samorządu Gminy Gogolin do prowadzenia dialogu z mieszkańcami oraz do jak najlepszej promocji tego obowiązkowego elementu procedury planistycznej.

W ramach projektu, zespół odpowiadający w Gminie Gogolin za przygotowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uczestniczy w warsztatach; zostaną też przeprowadzone konsultacje społeczne do studium, które zorganizowane zostaną wraz z zespołem mentorów: urbanisty i eksperta do spraw konsultacji, przy wykorzystaniu aplikacji internetowych usprawniających pracę.

Pierwsze inaugurujące projekt spotkanie odbyło się w dniach 10-12 października w Otrębusach, koło Warszawy. Z ramienia Gminy Gogolin uczestniczyła w nich Bernadeta Janik – inspektor Urzędu Miejskiego w Gogolinie, odpowiedzialna za planowanie przestrzenne. W ramach projektu, mieszkańcy Gminy Gogolin będą mogli wziąć udział w cyklu warsztatów i spotkań oraz przedstawić swoje pomysły i opinie w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej. Decyzje podjęte przez mieszkańców będą miały bezpośredni wpływ na uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin, i tym samym – na późniejsze zapisy w miejscowych planach zagospodarowania.

Wersja XML