Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum przesiadkowe

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH WRAZ ZE STREFĄ BIZNESU W GOGOLINIE

Gmina Gogolin zrealizowała projekt pn.: Centrum inicjatyw społecznych i kulturalnych wraz ze Strefą biznesu w Gogolinie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działania 10.02.00 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Zestawienie RPO+OPO+EFRR.jpeg

Oszacowana wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji wyniosła 4.378.793,52 PLN, natomiast dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.488.789,79 PLN, co stanowi 34 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców i stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarze gminy Gogolin. Projekt umożliwia tworzenie warunków lokalowych do rozwoju działalności: społecznej, kulturalnej i gospodarczej na obszarze rewitalizacji.

W części lewej budynku funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie. W części prawej przewidziano pomieszczenia udostępnione dla stowarzyszeń i seniorów, zaplanowano również działania dla rozwoju przedsiębiorczości.

Szczególnie ważne dla rozwoju zakładanych celów projektu jest wdrażanie nowej inicjatywy gminy pn. Centrum Usług Społecznych. To pilotażowy projekt, na który Gmina Gogolin pozyskała środki z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Umożliwi on prowadzenie zintegrowanych usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Gminy Gogolin.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, jako Instytucja Wdrażająca RPOWO na lata 2014-2020, wyraził zgodę na lokalizację Centrum Usług Społecznych w Gogolinie (CUS) w zrewitalizowanym budynku. Pilotażowy projekt Centrum Usług Społecznych w Gogolinie realizuje cele działania 10.00.00 RPOWO na lata 2014-2020 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, pozwala na kontynuowanie przedsięwzięć rzecz infrastruktury społecznej w obecnym czasie obostrzeń związanych z pandemia Covid-19. Obecnie nie przewiduje się zwiększenia powierzchni biurowych pod wynajem.

Gmina Gogolin zrealizowała projekt pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Zestawienie RPO+OPO+EFRR.jpeg

Oszacowana wartość inwestycji wyniosła 10.029.957,86 PLN, natomiast dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.354.188,28 PLN, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców Aglomeracji Opolskiej. Inwestycja ma na celu ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz komunikacji publicznej poprzez zapewnienie odpowiedniej alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego i integrację systemów transportowych. Wpłynie to na niwelowanie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne, głównie w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń . Szacuje się że roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie: 111,12 T/CO2, zgodnie z PGN dla Gminy Gogolin. Realizacja projektu poprawi wydajność i standard usług, komfort i bezpieczeństwo podróżujących oraz dostosuje infrastrukturę transportową do potrzeb osób niepełnosprawnych. W perspektywie wieloletniej  nastąpi zwiększenie udziału transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich, co pozytywnie wpłynie na mobilność zawodową mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność gospodarczą naszego regionu.

 

 

 

 

Inne informacje o realizowanym projekcie w poniższych artykułach:

Wersja XML