Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zapobieganie zagrożeniu powodziowemu i pożarowemu należy do priorytetowych zadań Urzędu Miejskiego. Skuteczna ochrona mieszkańców gminy była tematem posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się posiedzenie GZZK poświęcone ocenie stanu przygotowania do prowadzenia działań w czasie powodzi oraz problematyce zagrożenia pożarowego. W posiedzeniu uczestniczyli m. in.: Szef GZZK Bogusław Leśkiewicz, Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie – Izabela Olczyk, Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie Józef Woźny, Kierownik Posterunku Policji Przemysław Dąbrowski, inspektorzy oraz sołtysi.

W pierwszej części posiedzenia Naczelnik GCR zapoznał zebranych z „Planem Działania GZZK na 2012 r.” oraz oceną sił i środków do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej. Z przedstawionych danych wynika, iż Gmina Gogolin jest bardzo dobrze przygotowana do pomocy mieszkańcom – zarówno pod względem organizacyjnym jak też w zakresie utrzymywania właściwego stanu infrastruktury. Budujące jest to, że wszystkie rowy będące w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zostały oczyszczone. Ze zbędnej roślinności oczyszczono również wały przeciwpowodziowe. W czasie dyskusji sołtysi nie zgłosili żadnych potrzeb związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie sołectw.

Brak opisu obrazka

Podczas posiedzenia Naczelnik GCR przedstawił także zasady działania GZZK w czasie zagrożenia. Poinformował o możliwościach i sposobie prowadzenia ewakuacji osób, zwierząt i mienia, poinformował o zabezpieczeniu miejsc pobytu osób ewakuowanych. Kierownik OPS poinformowała natomiast o zasadach udzielania pomocy poszkodowanym podczas powodzi.

Druga część posiedzenia była poświęcona ocenie zagrożenia pożarowego na terenie gminy. Referujący zagadnienie – Komendant Straży Miejskiej - podkreślił fakt, iż większość pożarów w gminie jest spowodowana wypalaniem traw, w związku z tym podjęto decyzję o wysyłaniu na miejsce zdarzenia patrolu policji lub Straży Miejskiej w celu rozpoznania sytuacji.

W podsumowaniu posiedzenia sformułowano zadania do realizacji w ramach przygotowań do prowadzenia działań ratowniczych, a także do podjęcia szerokiej akcji informacyjnej o zakazie wypalania traw. Zdecydowano również o wystąpieniu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z pismem dotyczącym wykonania niezbędnych prac przy zbiorniku wodnym w Gogolinie – Strzebniowie w celu wykonania odpływu nadmiaru wody, aby skutecznie wyeliminować możliwość zalewania okolicznych gospodarstw.

Należy przypomnieć, że Rada Miejska w Gogolinie podjęła ostatnio dwie uchwały, które dotyczyły bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Pierwsza dotyczyła poparcia inicjatywy budowy zbiornika „Racibórz Dolny”, zbiornika zapasowego „Kotlarnia” oraz przyspieszenia prac z tym związanych, druga uchwała dotyczyła wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP i członków rządu RP w sprawie opracowania rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.

Wersja XML