Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miasta partnerskie

Gogolin otwarty na świat,

Gogolin gościnny…

 

SCHONGAU

Herb Schongau.jpeg

 

Zwiększona mobilność ludzi u schyłku XX wieku, wielka ciekawość obyczajów, stylu życia i poglądów mieszkańców innych krajów, a przede wszystkim chęć dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, systemem wartości i dobrami kulturalnymi zadecydowały o wzmożonych kontaktach pomiędzy narodami na poziomie nie tylko prywatnym i jednostkowym, ale również samorządowym i zinstytucjonalizowanym.

Dnia 30 marca 1996 roku, Rada Miejska Gminy Gogolin  podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia między miastami Schongau i Gogolin o partnerstwie i dobrosąsiedzkiej współpracy. Schongau to malownicze miasteczko położone w południowo – zachodnich Niemczech. Charakteryzuje się ono bogatym zapleczem oświatowym, barwnym życiem kulturalnym z plenerowymi koncertami i spektaklami teatralnymi oraz rozbudowanymi kontaktami międzynarodowymi. Schongau może podzielić się doświadczeniem  we współpracy z miastami Francji, Belgi, Szwajcarii, Anglii, Włoch. Lata dziewięćdziesiąte upływają zaś pod znakiem przyjacielskiego i owocnego dialogu pomiędzy Schongau i Gogolinem. Toteż uwieńczeniem, a zarazem sformalizowaniem owego dialogu było zawarcie oficjalnego porozumienia pomiędzy zaprzyjaźnionymi miastami.

Celem porozumienia było ugruntowanie przyjacielskich stosunków, pogłębienie zrozumienia i zaufania między miastami i współpraca we wszystkich dziedzinach życia, czyli m.in. popieranie osobistych kontaktów między obywatelami obu miast, ułatwienie wymiany młodzieży szkolnej, kooperacja w polityce gospodarczej oraz na gruncie kultury i sportu.

Porozumienie pomiędzy oboma miastami podpisane zostało dzięki zaangażowaniu burmistrzów: Norberta Urbańca i Luitpolda Brauna.

 

JABLONKOV

herb_Jablunkov-znak.png

 

Gdy wreszcie opadła żelazna kurtyna oczy Polaków zwróciły się na Zachód. Ciekawi świata ludzie ruszyli na wakacyjne wojaże po Europie. Poznawali Paryż, Berlin, i Rzym, zapominając nierzadko o słowiańskich sąsiadach na południu.

Uchwała z dnia 29 października 1997 roku Rady Miejskiej Gminy Gogolin dotyczyła zawarcia porozumienia między miastami Jablunkov i Gogolin o partnerstwie i dobrodziejskiej współpracy. Miasto Jablonkov leży w dolinie rzeki Olzy i otoczene jest lesistymi wierzchołkami Beskidów. Od wschodu graniczy z Beskidem Śląskim, natomiast na zachód od Jblunkowa roztacza się długa dolina rzeki Łomnej. Toteż miasteczko uznać można za turystyczny raj. Znajduje się w nim kilka hoteli oraz sanatorium. W najbliższej okolicy zaś wiele ośrodków wczasowych. Liczni mieszkańcy Jablunkowa legitymują się polskim pochodzeniem. W mieście działa polski związek Kulturalno – Oświatowy oraz Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza.

Cel partnerskiego porozumienia był bardzo klarowny: umocnienie przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami; pogłębienie zaufania poprzez zainicjowanie jak najszerszych kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu miast; zapewnienie wymiany młodzieży jako szansy na zawiązanie realnych przyjaźni i kontynuację dobrych relacji w przyszłości; zainicjowanie i ugruntowanie partnerskiej współpracy kulturalnej, sportowej i gospodarczej.

Współpraca pomiędzy obu miastami zainicjowana została między innymi dzięki osobistemu zaangażowaniu ówczesnego zastępcy burmistrza Gogolina Joachima Wojtali i starosty Jablunkowa Leo Lagierskiego.

 

ŁODYGOWICE

Herb lodygowice.jpeg

 

W dniu 18 października 2003r. na okoliczność podpisania aktu o współpracy pomiędzy Gminami Łodygowice i Gogolin, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach, odbyła się uroczysta wspólna sesja rady Gminy Łodygowice i Rady Miejskiej W Gogolinie. Na sesji po tej okolicznościowych wystąpieniach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie – Stanisława Kurzeji oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Łodygowicach – Stanisława Steca, akt o współpracy partnerskiej podpisali: Tadeusz Handerek – Wójt Gminy Łodygowice i Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina.

Gmina Łodygowice usytuowana jest w Województwie Śląskim ma pograniczu Beskidu Małego, Śląskiego i Żywieckiego, położona w Kotlinie Żywieckiej na wysokości 350 m n.p.m. z dostępem do największego w tym regionie akwenu wodnego – Jeziora Żywieckiego. Gminę Łodygowice o łącznej powierzchni 3520 ha zamieszkuje około 13160 mieszkańców. W skład gminy wchodzą 4 miejscowości: Łodygowice, Pietrzykowice, Bierna, Zarzecze.

Podpisanie umowy sfinalizowało dwuletnie już kontakty pomiędzy przedstawicielami obu gmin. Celem nawiązanego partnerstwa jest stworzenie stałe popieranie wszechstronnych i bezpośrednich kontaktów oraz współpracy pomiędzy samorządami, mieszkańcami a w szczególności młodą generacją, w celu lepszego wzajemnego poznania się i nawiązania przyjaznych stosunków. Inicjatorami nawiązanej współpracy gmin byli Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina oraz Tadeusz Handerok – Wójt Gminy Łodygowice i Wojciech Kufel – Zastępca Wójta Gminy Łodygowice.

 

ZWIERZYNIEC

herb_zwierzynca.svg.png

 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, w dniu 10 października br. podpisano w Zwierzyńcu Akt Partnerstwa pomiędzy Gminą Gogolin, a Gminą Zwierzyniec. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba, podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej podpisali dokument gwarantujący współpracę między samorządami, jednostkami organizacyjnymi gmin i mieszkańcami.

Celem podjętej współpracy jest m. in. pogłębienie wzajemnych kontaktów poprzez ścisłą współpracę i obustronną wymianę doświadczeń, wspieranie rozwoju gospodarczego i wszelkich dążeń mających na celu pomyślność mieszkańców.

W pierwszej części sesji Burmistrz Zwierzyńca przedstawił historię miasta i gminy natomiast Burmistrz Gogolina omówił historię partnerstwa między Gminą Gogolin a Gminą Zwierzyniec. Wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gogolinie „przekazał” również symbolicznie insygnia władzy Burmistrzowi Zwierzyńca i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zwierzyńcu. W kolejnej części sesji nastąpiło głosowanie, w którym Radni Rady Miejskiej w Zwierzyńcu jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem oficjalnej współpracy. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie – Franciszek Holeczek odczytał Uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy.

Po podpisaniu przez burmistrzów Aktu Partnerstwa Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala pozdrowił zabranych wskazując na serdeczne i przyjacielskie stosunki łączące gminy. Odwołując się do historii dziękował osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do zawiązania współpracy i nadal ją pielęgnują.

Jako dar mieszkańców Gminy Gogolin, burmistrz Joachim Wojtala przekazał na ręce Burmistrza Zwierzyńca imponującą ikonę przedstawiającą postać św. Jacka, wywodzącego się Kamienia Śl. Wskazując na zasługi świętego, podkreślił fakt, że właśnie wschodnie rubieże były terenem ekspansji misyjnych świętego, istnieją więc poważne poszlaki pozwalające lokować świętego, jako łącznika pomiędzy Ziemią Opolską a ogólnie rozumianym „Wschodem”.

Formalne kontakty pomiędzy Gminą Zwierzyniec i Gminą Gogolin zostały podjęte w 2004 r.; w 2007 r. „strony” wyraziły wolę współpracy, co w konsekwencji zaowocowało podpisaniem Aktu Partnerstwa. Gminy podjęły już do tej pory szereg inicjatyw mających na celu wzajemne zbliżenie i działanie dla dobra mieszkańców. Delegacja samorządowców i dyrektorów szkół Gminy Zwierzyniec uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Kadry Pedagogicznej w Gogolinie, młodzież w Warsztatach artystycznych dla młodzieży z państw Grupy Wyszehradzkiej, czterdziestoosobowa delegacja Gminy Gogolin odbyła podróż studyjną po Gminie Zwierzyniec, młodzież LO w Gogolinie gościła w partnerskim Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, sukcesywnie odbywają się spotkania samorządowe, wymiana kulturalna i sportowa.

 

KYSUCKE NOVE MESTO

kysucke.jpeg

 

Podpisanie Aktu Partnerstwa przez Primatora Kysuckeho Noveho Mesta i Burmistrza Gogolina było jednym z najważniejszych punktów uroczystości w maju 2014r. Dokument był ukoronowaniem ponad dziesięcioletniej współpracy.

Pierwsze nieformalne kontakty z przedstawicielami samorządu Kysuckégo Novégo Mesta zostały zawiązane w 2004r., dzięki współpracy z Gminą Łodygowice. Zainicjowano wówczas  wymianę kulturalną.

W 2009r., w związku z organizacją międzynarodowych warsztatów artystycznych dla młodzieży z krajów Grupy Wyszehradzkiej, została złożona deklaracja uczestnictwa i współpracy w ramach projektu sygnowana przez Burmistrza Gogolina, Joachima Wojtalę i Primátora Kysuckégo Novégo Mesta Ing,. Jána Hartela.

W czerwcu 2009 Gminę Gogolin odwiedziła delegacja samorządowców z Kysuckégo Novégo Mesta. Omówiono wtedy m. in. program współpracy kulturalnej oraz program współpracy w ramach projektów. Goście odwiedzili Publiczne Gimnazjum w Gogolinie, gdzie zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi gminnej oświaty oraz Kamionek i Kamień Śląski.

W marcu 2011r. w Kysuckém Novém Meście odbyło się spotkanie robocze w sprawie inicjatyw partnerskich i realizacji wspólnych projektów w latach 2011 – 2012. Podczas spotkania odbyła się prezentacja tematyczna ukazująca działalność gminy w zakresie kultury i sportu. Członkowie delegacji mieli również okazję zapoznać się z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną oraz obiektami, w których jest prowadzona działalność kulturalna.

W 2012 roku podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się z okazji 45. Rocznicy nadania Gogolinowi praw miejskich i odsłonięcia pomnika Karolinki podpisano „Deklarację o partnerstwie i wzajemnej współpracy między Gminą Gogolin a Kysuckém Novém Mestem” –  dokument umacniający ośmioletnią współpracę w zakresie kultury i sportu.

Kysucké Nové Mesto położone jest w środkowej części Słowacji, w historycznym regionie Kysuce na wysokości 358 m n.p.m., na prawym brzegu rzeki Kysucy. Na 26 km² żyje 16 tysięcy mieszkańców. W skład miasta wchodzą dawne wsie: Dúbie, Budatínska Lehota i Oškerda. Po II wojnie światowej miasto rozwinęło się jako ośrodek przemysłowy z dużymi zakładami łożysk tocznych. Obecnie miasto rozwija się jako ośrodek turystyczny wykorzystując swój potencjał przyrodniczy i ciekawe tereny narciarskie. 

Wersja XML