Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja Rady Miejskiej

28 kwietnia odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie, w której udział wzięli: 14 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia, dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, sołtysi, radca prawny, przedstawiciele lokalnych mediów.

W pierwszej części Burmistrz Gogolina przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, tj. od 31.03 do 28.04. Burmistrz poinformował m. in. o:

W dalszej części kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili sprawozdania z działalności w roku 2015.

Wsparcie dla rodzin i seniorów

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin za 2015 rok przedstawiła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk. W 2015 roku wspierano bezrobotnych, poprzez prace użyteczne społecznie, Klub Aktywnego Bezrobotnego (73 osoby) oraz Program Aktywizacja i Integracja. Kontynuowano także działania zmierzające do wzmocnienia rodziny: przyznano 107 świadczeń w ramach tzw. „gminnego becikowego”, na łączną kwotę 53 500 zł; wypłacono świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w wysokości 1 522 743 zł; organizowano spotkania edukacyjno – zabawowe w ramach Klubu Malucha. Dział Pomocy Socjalnej OPS w 2015 r. zrealizował świadczenia pomocy na ogólną kwotę 1 915 180, 36 zł. W 2015 r. dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyły się zniżki, w ramach  Opolskiej Karty Rodziny i Seniora (w 2015r. wydano 178 kart) oraz Karty Dużej Rodziny (w 2015 r. wydano 161 kart). Duże wsparcie otrzymywali w 2015 r. także seniorzy. W 2015 r. z usług opiekuńczych skorzystały 64 osoby w wieku 45 – 92 lat.

Nowe zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku zaprezentowała kierownik Izabela Olczyk. W 2015 r. jednostka wydatkowała na świadczenia społeczne, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej oraz opłaty składek ZUS ogólną kwotę 3 798 258, 18 zł. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej wzrosła w 2015 r. do 952, co spowodowane jest przejęciem przez OPS zadań realizowanych wcześniej m. in. przez Urząd Miejski w Gogolinie. Od 1 lipca 2015 roku OPS w Gogolinie udziela pomocy w zakresie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, funduszu alimentacyjnego i stypendiów. W ośrodku ustalane są też uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Przejęto również nieodpłatne wypożyczenie mieszkańcom gminy sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

„Św. Barbara”

Dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku Barbara Dołowicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Domu. Na dzień 31.12.2015r. w domu zamieszkiwało 45 osób, a ogółem w 2015 r. przebywało narastająco 60 osób. Średni koszt utrzymania mieszkańca w roku 2015 wynosił 2 842 zł i obowiązywał do 31 marca 2016 r. Odpłatność za pobyt w domu mieszkańcy ponosili w wysokości 70% świadczenia emerytalno – rentowego, pozostałą różnicę pokrywa gmina. W 2015 r. Gmina Gogolin za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniosła koszt w wysokości 1 190 394, 86 zł, w tym 581 249, 84 zł za pobyt w DSS w Kamionku.

Zdrowa Gmina

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2015 roku. Rok 2015 obfitował w liczne badania i akcje profilaktyczne. W ramach programu „Zdrowa Gmina 2014”, przeprowadzono m.in. badania cytologiczne (1 350 pacjentek), zajęć korekcyjnych wad postawy u dzieci i młodzieży (110 osób), badania poziomu cukru i ciśnienia (450 osób), wczesnego wykrycia raka prostaty (38 badań), bezpłatne przesiewowe badania kardiologiczne (45 osób), badania słuchu i wzroku uczniów klas I (98 dzieci).

Kulturalnie w Gogolinie

Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2015 rok zaprezentowały dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Iwona Cimek oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Ewa Bury. Rok 2015 obfitował w wydarzenia kulturalne i czytelnicze, skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych oraz seniorów. W 2015 roku odbyło się około 50 wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, a przez GCK przewinęło się od 350 – 400 osób tygodniowo.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok przedstawił Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz. W 2015 r. organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o środki finansowe z budżetu Gminy Gogolin w zakresie kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej. Na realizację zadań zaplanowanych przez organizacje, po rozliczeniu konkursów, z budżetu gminy przeznaczono łącznie 569 564,56 zł, z planowanych 601 000 zł. Z dotacji skorzystało łącznie 25 organizacji; dofinansowano 30 zadań.  

W dalszej części podjęto uchwały w sprawie:

Wolne wnioski

Burmistrz zaprosił radnych, sołtysów i obecnych gości:

Na zakończenie Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie wręczyli kwiaty i złożyli życzenia obchodzącej w tym dniu urodziny, radnej Waltraudzie Wicher.

 

 

Wersja XML