Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin

Osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 500 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Przedmiotowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, niezależnie od dochodów.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną albo dziecka przysposobionego – w terminie 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
 2. kopię aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
 3. kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka,
 4. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna,
 5. zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka,
 6. numer konta (niekoniecznie – w przypadku jego braku pieniądze zostaną wypłacone w kasie tut. Ośrodka).

 

Wersja XML