Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Baner Kapitał Ludzki.jpeg
Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  
Burmistrz Joachim Wojtala podpisał kolejne umowy dotyczące realizacji projektów edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w gminie Gogolin. Programem zostanie objętych ponad 800 uczniów.
 
Na realizację trzech projektów gmina otrzymałałącznie586 000zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Do końca bieżącego roku szkolnego zostaną zrealizowane następujące projekty:
 
„Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011.”
Projekt systemowy
Projekt jest skierowany do uczniów Publicznego Gimnazjum w Gogolinie, obejmuje m. in. zakup pomocy dydaktycznych, organizację zajęć dodatkowych i wycieczek. Celem projektu jest kształtowanie umiejętności kluczowych niezbędnych do otrzymania dobrego świadectwa szkolnego.
 
„Wiem, bo rozumiem - innowacyjne nauczanie w Gogolinie”
Projekt konkursowy
Projekt obejmujący uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w gminie (oprócz szkoły w Górażdżach) oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce wśród uczniów szkół biorących udział w projekcie. W ramach projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, kółkach zainteresowań i warsztatach. Nacisk zostanie położony na praktyczne przekazywanie wiedzy w ramach dodatkowych zajęć realizowanych w nietypowych formach i miejscach. Na potrzeby realizacji innowacyjnych zajęć zakupiono ciekawe pomoce dydaktyczne. W ramach projektu pozyskano kwotę: 292 824,86 zł.
 
„Bogaci różnorodnością - indywidualne nauczanie
w Gminie Gogolin”
Projekt systemowy
Projektrealizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni. Prowadzone zajęcia będą dopasowane do indywidualnych potrzeb ucznia według postawionych diagnoz i wyników dziecka. W ramach dodatkowych zajęć uczniowie będą mogli uzupełnić zaległości i rozwijać uzdolnienia. Do realizacji projektów zostaną również zatrudnieni psychologowie, pedagodzy i logopeda.
Wersja XML