Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

W XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się w czwartek 28 stycznia 2016 r. uczestniczyło 14 radnych, burmistrz Joachim Wojtala, zastępca burmistrza Krzysztof Długosz, doradca burmistrza, skarbnik, sekretarz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, radca prawny, inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, sołtys Kamionka, sołtys Malni i przedstawiciele lokalnych mediów. Radni jednogłośnie przyjęli wszystkie sprawozdania przedstawione na sesji, plany pracy komisji stałych oraz uchwały.

W pierwszej części sesji burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej tj. w okresie 29.12.2015 r. – 28.01.2016 r., radni przyjęli również sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie za miniony rok.

♦ Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gogolinie odbyła 27 posiedzeń, w tym 17 posiedzeń wspólnych posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie. Komisja przeprowadziła kontrolę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie i Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Gogolinie. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

♦ Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbyła 20 posiedzeń, w tym 17 wspólnych posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie. Tematyka posiedzeń była zgodna z przyjętym planem pracy.

♦ Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji odbyła 18 posiedzeń, w tym 17 wspólnych posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.

♦ Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia odbyła 21 posiedzeń, w tym 17 wspólnych posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.

♦ Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła 18 posiedzeń, w tym 17 wspólnych posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.

Radni jednogłośnie zatwierdzili również plany pracy wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2016 r. Komisja Rewizyjna zaplanowała w bieżącym roku kontrolę w Domu Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku (marzec) i w Straży Miejskiej (wrzesień).

W dalszej kolejności rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

♦ uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2017”. Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie i zwiększenie skuteczności ochrony ofiar, a zwłaszcza skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Gminny program przeciwdziałania przemocy na lata 2016 – 2017 jest kontynuacją działań podejmowanych przez Gminę w latach 2012 – 2014 oraz 2015; 

♦ uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2016”. Program obejmuje lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania alkoholu. Jego celem jest stworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do zmniejszenia tych problemów, które aktualnie występują oraz zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi;

♦ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gogolin na rok 2016”.  Dokument obejmuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zakres działań zapobiegających bezdomności zwierząt. Projekt uchwały został przedstawiony do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Krapkowicach, właściwym organizacjom społecznym oraz dzierżawcom/zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy. Wniesione uwagi zostały uwzględnione w treści uchwały;

♦ nabycia przez Gminę Gogolin prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie. Na mocy uchwały wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gogolin od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa własności lokalu mieszkaniowego wraz z lokalami przynależnymi i urządzeniami infrastruktury technicznej. Uchwała dotyczy nieruchomości położonej przy Placu Dworcowym w Gogolinie;

♦ dokonania zmian budżetu i w budżecie gmina na 2016 r.

- wydatki: 1 183 800 zł – przebudowa ul. Parkowej w Gogolinie; 393 000 zł – przebudowa ul. Pawła w Gogolinie (w budżecie gminy, dodatkowo  zabezpieczono na ten cel kwotę 700 000 zł); 200 000 zł – inwestycja „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”; 50 000 zł – projekt budynku socjalnego; 49 400 zł – dotacja celowa na zakup nieruchomości; 8 000 zł – przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej powiązana z przebudową ul. Pawła, lokalizacja przejścia dla pieszych.

Radni powołali również  komisję doraźną.  Na mocy uchwały powołuje się spośród radnych Rady Miejskiej w Gogolinie komisję doraźną do spraw rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Komisja będzie działać w następującym składzie: Krystian Kubilas (przewodniczący), Franciszek Holeczek (wiceprzewodniczący), Waltrauda Wicher, Józef Przybyła, Patryk Blania.

Wolne wnioski i informacje

- Przewodniczący i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, w imieniu radnych, złożyli burmistrzowi gratulacje z okazji przyznaniu Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji.

- Burmistrz poinformował o przyznaniu Andrzejowi Balcerkowi - członkowi  Rady Nadzorczej Górażdże Cement SA i Przewodniczącemu Rady Rozwoju Gminy Gogolin prestiżowego Medalu Solidarności Społecznej za zaangażowanie społeczne, pomoc potrzebującym, propagowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu oraz budowanie solidarności społecznej

- Burmistrz podziękował radnym za udział w mszy św. i ceremonii złożenia kwiatów przy tablicy upamiętniającej wydarzenia jakie miały miejsce w styczniu 1945 r., wraz z wkroczeniem Armii Radzieckiej.

- Poinformował, iż wyczerpano wszelkie możliwości uregulowania spraw związanych z funkcjonowaniem byłej betoniarni w Gogolinie. W związku z tym skierowano sprawę na drogę postępowania prokuratorskiego.

- Burmistrz podziękował radnym za poparcie wniosku w sprawie przyjęcia w gminie Gogolin rodziny z Ukrainy.

- Podziękował za udział w ceremonii pogrzebowej dr. Witolda Jasińskiego -  wieloletniego ordynatora gogolińskiego szpitala, wyróżnionego Odznaką Honorową „Zasłużony dla Miasta Gogolina”. 

- Przedstawił krótką informację na temat przypadającego w 2016 r. jubileuszu 50 -lecia nadania Gogolinowi praw miejskich.

- Poinformował o zaproszeniu burmistrza partnerskiego Schongau do udziału w obchodach jubileuszowych (20 – lecie kontaktów partnerskich, 150 lat miejscowej straży pożarnej).

- Burmistrz poinformował również o spotkaniu z wójtem Gminy Tarnów Opolski w sprawie budowy polderu przeciwpowodziowego Chorula – Kąty.

Wersja XML