Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gogolin

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gogolin na lata 2007-2013 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 31 stycznia 2008 roku. Opracowany został przy uwzględnieniu obowiązujących dokumentów programowych, zarówno na poziomie krajowym jak i wojewódzkim oraz przy uwzględnieniu podstawowych zasad dotyczących wieloletniego programowania, dodatkowości, partnerstwa, współfinansowania i ewaluacji.

Podczas opracowania Planu bazowano przede wszystkim na istniejących dokumentach strategicznych i programowych:

1)     Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2000 – 2015;

2)     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin;

3)     Aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości Gminy Gogolin;

4)     Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Gogolin;

5)     Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Gogolin w latach 2004 – 2008;

jak również na dokumentach zewnętrznych, do których należy zaliczyć przede wszystkim:

1)     Ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658),

2)     Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013;

3)     Strategię Powiatu Krapkowickiego na lata 2007-2013.

 

PDFPlan Rozwoju Lokalnego Uchwała Nr_XVI_121_2008.pdf

Wersja XML