Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Gogolin od dłuższego czasu przygotowuje się do podjęcia ważnych działań mających na celu przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego, architektonicznego oraz przeciwdziałanie degradacji przestrzennej terenu miasta i gminy, a także wdrażania programów prospołecznych.

Warunkiem powodzenia zaplanowanych działań jest opracowanie programów i strategii, na podstawie których można będzie ocenić ich skuteczność i przydatność a także modyfikować je w miarę potrzeby.

Z inicjatywy władz samorządowych Gminy Gogolin opracowano szereg dokumentów, które dały możliwość sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2009-2013 (LPR). W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 - 2013 zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć rozwojowych miast ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania: Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007-2013. Warunkiem sięgnięcia po środki Unii Europejskiej jest jednak opracowanie i wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta.

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) to opracowany i przyjęty uchwałą rady przez jednostkę samorządu terytorialnego, koordynowany przez tę jednostkę, wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki oraz środowiska naturalnego.

Na przełomie lutego i marca br. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2009 – 2013.

Brak opisu obrazka

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje ulicę Strzelecką do skrzyżowania z ulicą Kozielską oraz teren przylegający do ulicy Strzeleckiej, ograniczony z dwóch stron: traktem kolejowym i ulicą Kościelną z wyłączeniem działki nr 656/9 (o powierzchni: 0,42 ha).

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Analiza wskaźników dla poszczególnych ulic w tym rejonie (bezrobocie, przestępczość, poziom wykształcenia bezrobotnych) oraz jego niskie walory estetyczne predysponują do rewitalizacji. Zakłada się, że proponowane na tym obszarze działania mogą w znaczący sposób stymulować rozwój pozostałych części Gogolina.

Opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji został złożony w ramach konkursu lokalnych programów rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

W projekcie rewitalizacji omawianego obszaru przewidziano organizacje placu publicznego przy ul. Strzeleckiej, budowę domu kultury oraz adaptację pieców wapienniczych do celów usługowych.

Brak opisu obrazka

W trakcie konsultacji społecznych została zgłoszona propozycja adaptacji budynku parafialnego (znajdującego się na obszarze rewitalizowanym) na potrzeby działalności kulturalno – społecznej.

Brak opisu obrazka

Obecnie trwa proces weryfikacji projektu LPR, po uzyskaniu odpowiedzi organów upoważnionych do wydania opinii, co do konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, jak również po otrzymaniu ewentualnych uwag oceny formalnej, projekt ww. dokumentu przedłożony zostanie pod obrady Rady Miejskiej w Gogolinie celem jego zatwierdzenia i przekazania do jego dalszej oceny w ramach naboru.

 

*

Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

 

Wersja XML