Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpracowanie czynszu

1 października 2015 r. wchodzi w życie zarządzenie Burmistrza Gogolina umożliwiające najemcom gminnych lokali mieszkalnych oraz osobom korzystającym z gminnych lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego odpracowanie długu wynikającego z zaległości w płaceniu czynszu. Oferta jest skierowana do osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Otwiera się tym samym możliwość uregulowania zaległości wobec Gminy Gogolin w formie ekwiwalentnego świadczenia rzeczowego, czyli  poprzez wykonywanie różnych czynności wynikających z potrzeb w Gminie Gogolin np. prac porządkowych i usługowych. Świadczenia mogą być realizowane przez tych  dłużników u których okres zadłużenia przekracza  jeden rok. W uzasadnionych sytuacjach Burmistrz Gogolina może zezwolić na realizację świadczeń przez osoby u których okres zadłużenia jest krótszy niż jeden rok. W tej formy spłaty długu mogą skorzystać również osoby, które są zobowiązane do uregulowania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego wraz z należnościami towarzyszącymi. Warto dodać, że osoba regulująca należności nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Dłużnicy wyrażający wolę odpracowania długu mogą zgłaszać się z wnioskiem do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego, które jest Zarządcą Gminnego Zasobu Mieszkaniowego. Wniosek można pobrać na stronie www.gogolin.pl w zakładce: dla mieszkańców/usługi komunalne/odpracowanie czynszu oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie i Biurze Obsługi Klienta KPW. W sprawie odpracowania zadłużenia można się także kontaktować z kierownikiem Referatu ds. Mieszkaniowych, tel. 77/40 76 830.

PDFZarządzenie w sprawie odpracowania należności czynszowych.pdf (479,13KB)

DOCZałącznik nr 1_Wniosek o odpracowanie zadłużenia.doc (55,00KB)

DOCZałącznik nr 2_Aneks do umowy.doc (37,50KB)

DOCZałącznik nr 3_Umowa_splaty_zadluzenia.doc (30,50KB)

DOCZałącznik nr 4_Zestawienie wykonanych świadczeń.doc (35,50KB)

DOCZałącznik nr 5_zestawienie rodzaju prac i stawki.doc (33,00KB)

DOCZałącznik nr 6_oświadczenie o ochronie danych osobowych.doc (17,00KB)
 

dlug_dluznik.jpeg

Wersja XML