Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Malnia - więcej ...

 

Wizja wsi: „W dobrobycie Malnia płynie i z tradycji swoich słynie” 

1.   Położenie, liczba ludności

Malnia – sołectwo położone w gminie Gogolin, od zachodu graniczy z Rogowem Opolskim, od północy z Krapkowicami, od południa z Chorulą, a na wschodzie graniczy z Gogolinem. Obszar Malni wynosi 444 ha, co stanowi 4,42% powierzchni gminy. Wioskę przecina droga wojewódzka nr 423 Opole – Kędzierzyn - Koźle. Według stanu na dzień 31.12.2007 r. liczba ludności Malni wynosi 687 osób.

 2.  Walory krajobrazowo – przyrodnicze

Malnia leży na prawym brzegu Odry. Na terenie sołectwa dominują grunty orne i zbiorowiska leśne, które zajmują 1,8% powierzchni. We współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Dorzecza Osobłogi (będącym współzałożycielem Euroregionu Pradziad), Gmina Gogolin opracowała oznakowane i nieoznakowane trasy tematyczne. Są to: „Szlak zamków i pałaców dorzecza Osobłogi” oraz „Szlak śląskich sanktuariów dorzecza Osobłogi”. Trasy  wiodą m. in przez sołectwo Malnia.

Brak opisu obrazka

3.     Rolnictwo i przedsiębiorczość – ważniejsze podmioty gospodarcze

Miejscowość posiada tradycje rolnicze. Dominują rodzinne – indywidualne gospodarstwa; 6 prowadzi hodowlę bydła, 11 gospodarstw specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej.  W Malni funkcjonuje restauracja i hotel, przedsiębiorstwo spedycyjne, firma świadcząca usługi wiertnicze, zakład piekarniczy oraz szereg innych zakładów usługowych.

 4.   Infrastruktura wsi:

a)    społeczna

W miejscowości funkcjonuje szkoła podstawowa założona w 1836 r. wraz z przedszkolem i  świetlicą, jak również boisko przyszkolne oraz plac do gry w kosza i tenisa stołowego. Teren rekreacyjno – sportowy pełni również rolę placu wiejskich spotkań. W sołectwie funkcjonuje zespół młodzieżowy „Aksamitki”.

Na terenie sołectwa znajduje się sklep spożywczy i Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Omega" - Wiejski Ośrodek Zdrowia Malnia, który świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zadania w zakresie kultury realizowane są między innymi poprzez organizacje i instytucje działające na terenie wsi m. in. Gminną Bibliotekę Publiczną w Gogolinie (Filia w Malni).

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

b)    techniczna  

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowano projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Malni”. Zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej i ciśnieniowej o długości 10 323 km, do kanalizacji planuje się podłączyć 177 budynków mieszkalnych.

Drogi na terenie sołectwa to głównie drogi wojewódzkie i gminne. Drogi gminne: 8 km dróg gminnych posiada powierzchnię utwardzoną. Przez sołectwo Malnia przepływa rzeka Odra. Wieś posiada jeden sklep spożywczy, a także dobrze rozwiniętą sieć telekomunikacyjną, zapewniającą mieszkańcom łączność dobrej jakości.

5.   Organizacje pozarządowe funkcjonujące w sołectwie

Stowarzyszenie Ziemia Malińska. 

6.     Odnowa wsi w sołectwie

W 2003 r. Sołectwo Malnia przystąpiło do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim. Rok był szczególnie ważny dla sołectwa ze względu na jubileusz 700 - lecia miejscowości. Mieszkańcy we własnym zakresie udekorowali wieś oraz zorganizowali dwudniowe uroczystości. W 2005 r. Malnia otrzymała wyróżnienie w konkursie na Najlepszy Projekt Odnowy Wsi pn. „Zmiana aranżacji przestrzenno – architektonicznej centrum wsi Malnia - świetlica oraz plac wiejskich spotkań jako centrum kulturalno-sportowe wsi”. Z inicjatywą urządzenia centrum kulturalno-sportowego wsi wyszli mieszkańcy. Koncepcja urządzenia centrum obejmowała świetlicę, bibliotekę, siedzibę oddziału Caritas i plac wiejskich spotkań. Prace przy realizacji projektu zintegrowały mieszkańców Malni. W 2008 r. w ramach projektu „Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskichutworzono salę multimedialną z dziesięcioma stanowiskami komputerowymi. W efekcie nastąpiła poprawa dostępności do możliwości samokształcenia się mieszkańców wsi, powstała możliwość samozatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych i matek wychowujących dzieci, a także możliwość pracy na odległość. Dodatkowo w ramach małych grantów z budżetu Gminy Gogolin, mieszkańcy przygotowali projekt budowy bezprzewodowego Internetu, co podnosi atrakcyjność miejscowości zarówno dla potencjalnych inwestorów i indywidualnych przedsiębiorców. Również najmłodsze pokolenie ma możliwość posługiwania się nowoczesnym technikami internetowymi. W tym samym roku ( 2008 r.) zawiązuje się  Stowarzyszenie Ziemia Malińska, którego celem statutowym jest dbałość o dalszy rozwój sołectwa.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

7.     Parafia

Atrakcją turystyczną jest dawny kościół ewangelicki; obecnie jest to kościół katolicki p.w. św. Franciszka. Drewniany obiekt zabytkowy z lat 1801-1804 został osadzony na szczycie nowoczesnego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wybudowanego w 1978 r. Jest to jedyny tego typu obiekt sakralny w województwie. Zabytkowym obiektem z końca XIXw. jest kaplica – dzwonnica. W pobliżu kościoła znajduje się też kaplica poświęcona błogosławionemu o. Józefowi Cebuli (ze zgromadzenia OMI) – męczennikowi pochodzącemu z Malni. Proboszczem parafii jest ks. Hubert Sklorz.

Brak opisu obrazka

8.   Imprezy kulturalne

W sołectwie organizowany jest szereg przedsięwzięć kulturalnych:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
 

10.   Gastronomia i noclegi

Hotel Linder www.hotellinder.pl.

Restauracja „Maxim” tel. +48 77/ 402 64 45.

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.malnia.pl

Wersja XML