Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie zwana w dalszej części „Biblioteką” jest jednostką powołaną do rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wychowania oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury w szerokim znaczeniu tego słowa.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz.U. Nr 85, poz. 539  z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacjach i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, z późniejszymi zmianami).

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, a jej siedzibą jest lokal przy ul. Krapkowickiej 2 w Gogolinie.

 

Do zadań „Biblioteki” w szczególności należy:

- gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych takich jak: książki, czasopisma i inne druki oraz wszelkie inne zapisy obrazu i dźwięku,

- opracowanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,

- udostępnianie materiałów bibliotecznych,

- prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, dokumentacyjnej, popularyzacyjnej, wychowawczej i kulturalno – oświatowej,

- działalność instrukcyjno – metodyczna i szkoleniowa,

- współudział w organizowaniu działalności społecznej służącej rozwojowi czytelnictwa,

- bezpośrednia obsługa biblioteczna,

- prowadzenie wypożyczalni i czytelni zaopatrzonych w księgozbiór podręczny i czasopisma,

- prowadzenie filii bibliotecznych,

- rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych.

 

II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA.

 

Organizacja wewnętrzna biblioteki wynika z schematu organizacyjnego zatwierdzonego przez Dyrektora Biblioteki. Dyrektor GBP ma prawo do łączenia stanowisk i poszerzanie zakresu obowiązków służbowych pracowników instytucji kultury.

 

Zasady działania Biblioteki:

 

1. Całokształtem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej kieruje i reprezentuje ja na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektor Biblioteki podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor wykonuje swoje funkcje przy pomocy kierowników działów udostępniania i informacji.

4. Kierownicy działów mają obowiązek wydawania poleceń służbowych  w zakresie spraw objętych działalnością działów i Filii po uprzedniej konsultacji z Dyrektorem Biblioteki.

5. Prawo wydawania wewnętrznych przepisów normatywnych (zarządzeń, poleceń służbowych, decyzji, instrukcji) przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

6. Biblioteka spełnia swoje zadania poprzez komórki organizacyjne, którymi są działy i samodzielne stanowiska pracy.

 

Struktura organizacyjna Biblioteki

 

Ustala się dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie następującą strukturę organizacyjną:

 

1. Dyrektor – Dział Administracyjno – Kadrowy

 

1.1. Odpowiada za:

- majątek GBP,

- pełną realizację celów i zadań Biblioteki,

- należną organizację pracy w Bibliotece,

- właściwy dobór pracowników,

- realizację budżetu GBP,

- całość spraw administracyjno – kadrowych.

 

1.2. Nadzoruje i kontroluje:

- prawidłowość i terminowość wykonywanych zadań,

- dyscyplinę pracy podległych pracowników.

 

1.3. Organizuje i planuje:

- sieć biblioteczną na terenie miasta i gminy, dążąc poprzez wprowadzenie m. in. nowoczesnych form i metod pracy do najlepszego oddziaływania kulturalnego na społeczeństwo,

- współpracę z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi na terenie miasta i gminy,

- działalność na rzecz użytkowników Biblioteki.

1.4. Ustala plany i kierunki działania placówek w mieście i na wsi.

1.5. Zakres uprawnień:

- rzetelność i  kompleksowość prowadzenia akt osobowych pracowników,

- właściwe wpisy dotyczące zatrudnienia pracowników,

- prawidłowość i rzetelność sporządzania umów o pracę,

- dokonywanie wpisów w dowodach osobistych i legitymacjach ubezpieczeniowych pracowników,

- wydawanie świadectw pracy,

- występowanie z wnioskiem o niekaralność pracowników,

- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,

- wystawianie kart urlopowych.

 

2.        Dział Udostępniania Zbiorów, Gromadzenia, Opracowania i Selekcji.

 

- wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

- oddział wdrażania komputeryzacji, gromadzenia, opracowania i selekcji.

2.1  Udostępnianie zbiorów zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska w zakresie literatury popularnonaukowej i beletrystycznej zgodnie z obowiązującym profilem w formie wypożyczeń poza Bibliotekę:

- prowadzenie ewidencji materiałów bibliotecznych zgodnie z przepisami w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

2.2  Uzupełnianie zbiorów dla całej sieci.

- zakup książek,

- zakup zbiorów audiowizualnych,

- prenumerata czasopism.

2.3 Opracowanie zbiorów.

- katalogowanie zbiorów bibliotecznych zakupionych dla bibliotek miasta i gminy objętych centralnym gromadzeniem,

- bieżące klasyfikowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zaopatrywanie bibliotek całej sieci w komplety kart katalogowych,

- prowadzenie katalogu centralnego,

- selekcja zbiorów – nadzór,

- wykonywanie analiz i zestawień statystycznych z działalności GBP

- przeprowadzanie skontrów.

2.4.  Wdrażanie procesu komputeryzacji. w GBP.

 

3. Dział Informacji.

 

Ośrodek Informacji:

- Gminny Punkt Informacji Europejskiej

- Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych,

- czytelnia: ogólna, internetowa.

 

Do zadań działu należy:

3.1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją WBP dot. zasad  prowadzenia działów informacji w bibliotekach publicznych.

3.2. Doskonalenie, unowocześnianie i rozszerzanie usług informacyjnych odpowiednio do rozwoju potrzeb użytkowników.

- udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych i faktograficznych,

- prowadzenie, uzupełnianie i uaktualnianie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalog księgozbioru podręcznego, kartoteki),

- informacje bieżące o zbiorach GBP i zasadach ich udostępniania,

- prowadzenie różnorodnych form informacji zbiorowej: lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, działalność wystawiennicza,

- udostępnienie zbiorów w czytelni,

- prowadzenie czytelni ogólnej i internetowej,

- wdrażanie procesu komputeryzacji w GBP,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi gminy Gogolin

3.3.  Upowszechnianie i aktywizowanie czytelnictwa poprzez:

- zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych i zainteresowań informacyjnych,

- prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej (spotkania autorskie, prelekcje, konkursy, odczyty, lekcje biblioteczne itp.),

- właściwe popularyzowanie Biblioteki, jej zbiorów i świadczonych usług,

- gromadzenie dokumentów związanych z regionem i dokumentów życia społecznego.

3.4. Planowanie i sprawozdawczość z działalności Działu.

 

4. Sieć Filii wiejskich.

- Udostępnianie zbiorów czytelnikom na terenie działania Filii

- Upowszechnianie czytelnictwa poprzez:

a) Współpracę z Działem Udostępniania i Działem Informacji w zakresie zakupu literatury zgodnej z potrzebami środowiska.

b) Współpraca za szkołami i instytucjami działającymi w mieście i na wsi w zakresie organizacji akcji propagujących książkę, bibliotekę i jej zbiory.

- Prowadzenie warsztatu służby informacyjnej i udzielanie informacji w zakresie posiadanych zbiorów,

- Planowanie i sprawozdawczość biblioteczna z działalności Filii,

- Realizowanie zaleceń i postulatów Dyrektora GBP lub kierowników działów  udostępniania i informacji w zakresie planów i programów działania.

 

5. Dział Finansowo – Księgowy.

5.1. Pracą działu kieruje Główny Księgowy.

 

Do zakresu tego działu należy w szczególności:

a) sporządzanie planów finansowych, analiz i opracowań ekonomicznych oraz sprawozdań finansowych o realizacji budżetu GBP oraz sprawozdań w tym zakresie,

b) prowadzenie księgowości finansowej i materiałowej,

c) przeprowadzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie,

d) prowadzenie ewidencji wyposażenia pomieszczeń w środki trwałe, przedmioty nietrwałe,

e) naliczanie oraz prowadzenie dokumentacji i ewidencji płacowej,

f) prowadzenie kartotek wynagrodzeń i dokumentacji z zakresu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, chorobowych, wychowawczych,

g) inne zadania zlecone przez dyrektora mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

    

 

5.2.  Do zakresu obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

- prowadzenia rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości ,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi  z uwzględnieniem terminowego regulowania akceptowanych zobowiązań publiczno – prawnych,

- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym uwzględniając maksymalny poziom zaciąganych zobowiązań do wysokości wynikającej z różnicy planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki  na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne naliczenia pochodnych od wynagrodzeń i uposażeń,

- dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w zakresie określonym w art. 35 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niżej określone obowiązki z zakresie gospodarki finansowej instytucji:

- ustalania procedur w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków instytucji według standardów określonych w art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych,

- zapewnienia nadzoru nad przestrzeganiem procedur, o których mowa w pkt. 1,

- gromadzenia i wydatkowania środków oraz gospodarowania mieniem instytucji,

- badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym oraz prezentowanie wyników tych badań Dyrektorowi instytucji,

- sporządzanie rocznych planów finansowych w ujęciu:

a) przychodów – stanowiących realne prognozy ich wielkości,

b) wydatki (koszty) – stanowiące realne wielkości, stanowiące nieprzekraczalny limit, który może zostać podwyższony jedynie w przypadku zrealizowania przychodów wyższych od prognozowanych, a zmiana wydatków nie spowoduje zwiększenia dotacji,

c) przedłożenie planów do zatwierdzenia zgodnie z ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w terminie do 15 października,

- prowadzenie efektywnej i rzetelnej gospodarki finansowej.

 

5.3. Do zakresu obowiązków Inspektora ds. płacowo-kadrowych należy:

-sporządzanie list płac pracowników,

- prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

- prowadzenie imiennych kartotek wypłaconego wynagrodzenia pracowników oraz ich rozliczanie za dany rok podatkowy,

- prowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem zasiłków chorobowych, opiekuńczych i rodzinnych oraz podatku od wypłaconych wynagrodzeń,

- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych za dany miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,

- przestrzeganie przepisów i zasad bhp i p/poż.,

- zachowanie tajemnicy służbowej,

- wykonanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Poszczególne komórki wykonują zadania w oparciu o roczny plan pracy.

2. Dyrektor i kierownik działów gromadzenia i udostępniania odpowiadają za realizacje zadań wynikających z planu.

3. Struktura organizacji wewnętrznej określa podstawowe zadania pracowników i stanowi wytyczne do opracowania szczegółowych zakresów czynności poszczególnych pracowników.

4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami szczegółowymi decyduje Dyrektor.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich pracowników.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Regulamin Wypożyczalni GBP

W oparciu o art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. Ustaw nr 85 póz. 539 i z 1998 r. nr 106, póz. 668) oraz § 11 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie nadaję:

Regulamin Wypożyczalni
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie

§ 1

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania z Wypożyczalni Książek  Gminnej  Biblioteki Publicznej w Gogolinie - zwanej dalej “Wypożyczalnią”.

§ 2

1. Wypożyczalnia jest placówką ogólnie dostępną świadczącą usługi bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2, § 3 i § 4.

2. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby powyżej 7 roku życia.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

    a)  okazać dowód osobisty, legitymację szkolną lub studencką;
    b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

Po dopełnieniu tych formalności czytelnik otrzymuje kartę czytelnika ważną przez rok. Po upływie terminu ważności karty, odnowienie jej ważności zgłasza się u kierownika Działu Udostępniania.

4. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować, a fakt jej zgubienia należy niezwłocznie zgłosić  w Bibliotece. Koszt wydania nowej karty wynosi 2 zł.

5. Czytelnik obowiązany jest do informowania Wypożyczalni o zmianie miejsca     zamieszkania.

 

§ 3

l. W celu zabezpieczenia wypożyczanych książek, od czytelników pobierane są kaucje. Pobiera sieje w następujących przypadkach:

    a) jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem woj. opolskiego

    b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek.

2. Osoba wypożyczająca za kaucją może wypożyczyć 2 książki.

3. Wysokość kaucji zależy od aktualnej wartości książki na rynku.

4. Kaucja podlega rozliczeniu z chwilą dokonania zwrotu książek lub ustania warunków, o których mowa w ust. l.

5. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy Biblioteki.

§ 4

1. Czytelnik może wypożyczyć książki po okazaniu karty bibliotecznej bądź dowodu tożsamości.

2. Wypożyczyć można jednocześnie 10 woluminów, nowości wydawnicze – 2 woluminy na okres nie dłużej niż 30 dni, nowości wydawane do 14 dni.

3. Za przetrzymywanie książek ponad ustalone terminy zwrotu lub prolongaty, czytelnik zobowiązany jest uiścić karę za zwłokę. Biblioteka ma prawo pobierać kary bez wysyłania upomnień.

4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.

 

§ 5

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 6

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Działu Udostępniania, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki, stopnia jej uszkodzenia, oprawy. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 7

Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłat, Wypożyczalnia realizuje swoje roszczenia w trybie postępowania sądowego.

§ 8

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków. Dyrektor GBP odpowiada na nie w terminie 14 dni od ich złożenia.

§ 9

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor GBP.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 maja 2006 roku.

 

§ 11

Traci moc Regulamin Wypożyczalni GBP w Gogolinie z dnia 02 stycznia 2001 r.

 Gogolin, dnia 2 maja 2006 r.

 

Regulamin Czytelni GBP

W oparciu o art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. Ustaw nr 85 póz. 539 i z 1998 r. nr 106, póz. 668) oraz § 11 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie nadaję:

Regulamin Czytelni
Gminnej  Biblioteki Publicznej w Gogolinie

§ 1

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania z Czytelni Gminnej  Biblioteki Publicznej w Gogolinie - zwanej dalej "Czytelnią".

§ 2

1. Czytelnia jest placówką ogólnie dostępną świadczącą usługi bezpłatnie, z zastrzeżeniem

     § 3 ust 5.

2. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby powyżej lat 7, niezależnie od tego, czy są

    stałymi czytelnikami biblioteki.

3. Zgłaszający się pozostawia u dyżurnego bibliotekarza kartę czytelnika GBP lub dokument

    z fotografią stwierdzający tożsamość.

4. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.

5. W czytelni panuje cisza, zakaz palenia tytoniu.

6. W czytelni mają zakaz przebywania osoby agresywne, niebezpieczne dla innych użytkowników i pracowników.

§ 3

1. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów regionalnych.

2. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.

3. Książki z księgozbioru podręcznego, roczniki czasopism oraz inne materiały zamawia czytelnik u dyżurnego bibliotekarza.

§ 4

Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych oraz innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 5

1. Na zamówienie czytelników wykonujemy kserokopie jedynie z materiałów własnych.

2. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map, reprodukcji czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§ 6

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania zbiorów, winien korzystać z nich ostrożnie, by nie narazić na uszkodzenie lub zniszczenie.

2. Za uszkodzenie materiałów bibliotecznych czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik Działu Informacji w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia zbiorów bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

3. W razie odmowy przez czytelnika uregulowania ustalonego odszkodowania lub kwestionowania oceny stopnia uszkodzenia materiałów bibliotecznych, bądź wysokości szkody, bibliotekarz sporządza na tę okoliczność protokół.

§ 7

Skargi i wnioski może czytelnik wpisywać do książki skarg i wniosków znajdującej się w Czytelni. Dyrektor  odpowiada na nie w terminie 14 dni od ich złożenia.

 

§ 8

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor GBP.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 maja 2006 roku.

§ 10

Traci moc Regulamin Czytelni GBP w Gogolinie z dnia. 2 stycznia 2001 roku.

 Gogolin, dnia 30 kwietnia 2006 roku.

 

Wersja XML