Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gogolin przygotowany do nowej perspektywy na lata 2014-2020

W obliczu nowej perspektywy budżetowania środków unijnych, która generuje zmiany w możliwościach finansowania wielu działań rozwojowych, powstał dokument nowej strategii rozwoju, której głównym celem jest stworzenie realnych podstaw dalszego rozwoju Gminy Gogolin w okresie 2014–2020.

Strategia rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020 to najważniejszy dokument programowy, w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego.  We wskazanym okresie główny nacisk w prowadzonej polityce rozwoju lokal­nego przez Gminę Gogolin w ramach kierunku rozwoju „Konkurencyjna gospodarka”, zostanie położony na wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego, który to obszar jednocześnie stanowić będzie cel strategiczny podejmowanych we wskazanym okresie czasu działań.  

W ramach działań w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, planuje się obranie kierunków mających na celu stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz zwalczania bezrobocia i wspierania aktywiza­cji zawodowej mieszkańców. W ramach wspierania przedsiębiorczości w gminie Gogolin zaplanowano stymulowanie współpracy samorządu gminnego z przedsiębiorcami, w zakresie wsparcia rozwoju mi­kro-, małych i średnich przedsiębiorstw – w szczególności o charakterze innowacyjnym, oraz w obszarze lokal­nych produktów rolno-spożywczych.

W ramach działań w zakresie promowania potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy, planuje się z kolei obranie kierunków mających na celu wykorzystanie i zagospodarowanie walorów turystycznych oraz rozwój i budowę infrastruktury turystycznej w regionie. Ocenia się, że zasoby o potencjale turystycznym zlokalizowane na te­renie gminy Gogolin predestynują teren ten do rozwoju turystyki weekendowej, głównie aktywnej, ale także kulturowej.

W ramach działań w zakresie poprawy warunków i jakości edukacji oraz sportu, planuje się podjęcie działań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania placówek edukacyjno-oświatowych, rozwijanie kształ­cenia pozaszkolnego, a także dalszego dostosowywania oferty edukacyjno-oświatowej do potrzeb rynku pracy.

W ramach działań w zakresie poprawy warunków i jakości usług świadczonych przez instytucje ochrony zdro­wia i pomocy społecznej, planuje się podjęcie działań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania placówek świadczących usługi zdrowotne poprzez m.in. zwiększenie liczby specjalistycznych gabinetów lekarskich. W zakresie pomocy społecznej planuje się natomiast budowę mieszkań serwisowanych dla seniorów i osób samotnych.

W ramach działań w zakresie wspierania rozwoju mieszkalnictwa i tworzenia dogodnych warunków życia, planuje się obranie kierunków mających na celu wzrost dostępności budynków mieszkalnych, a także wzrost ilości oraz poprawę estetyki i stanu technicznego istniejących zasobów komunalnych, socjalnych i chronionych.

W ramach działań w zakresie zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej, planuje się natomiast obranie kierunków, które mają na celu rozwijanie i modernizację sieci dróg wraz z infrastrukturą okołodrogową (oświetlenie, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, parkingi, centra przesiadkowe, przystanki), a także poprawę istniejącej oraz uruchomienie nowej komunikacji transportowej wewnątrz oraz na zewnątrz gminy. Szczegółowe zadania to: budowa obwodnicy Malni, Choruli i Gogolina – Karłubca, przebudowa drogi wojewódzkiej w Obrowcu, budowa centrum przesiadkowego w Gogolinie, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg w gminie Gogolin, jak też poprawa spójności kursowania autobusowych i kolejowych połączeń komunikacyjnych w gminie.

***

O strategii Gminy Gogolin

6 listopada 2013r. Zarządzeniem Burmistrza Gogolina powołano grupę roboczą ds. opracowania Strategii, a już 20 listopada 2013r. odbyło się pierwsze spotkanie, podczas którego ustalono tryb pracy oraz częstotliwość spotkań grupy. Na koordynatora grupy roboczej wybrano Arnolda Joszko – Naczelnika Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.  W styczniu 2014r. przystąpiono do współpracy z Grupą ERGO Sp. z o.o. z Wrocławia, specjalizującej w kompleksowych usługach doradztwa strategicznego, a także w zarządzaniu projektami finansowanymi.

Podczas kolejnych spotkań grup roboczych, w tym warsztatów roboczych, dokonano diagnozy stanu istniejącego sytuacji gminy Gogolin, przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Ponadto dokonano diagnozy społeczno-gospodarczej opartej o konsultacje społeczne, badania ankietowe, warsztaty, dzięki którym wyznaczono kierunki rozwoju gminy Gogolin na lata 2014-2020.

24 kwietnia 2014r. odbyła się otwarta debata podsumowująca realizację dotychczasowej Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2000-2015. W debacie uczestniczyli radni, sołtysi, przewodniczący zarządów dzielnic, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, menadżerowie i przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, OSP oraz byli samorządowcy czynni w minionym piętnastoleciu.

W okresie od 17 lipca do 7 sierpnia 2014r. poddano konsultacjom społecznym projekt uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020

Burmistrz Gogolina w dniu 11.07.2014 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu. W wyniku przeprowadzonej procedury uzgodniono brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”. W dniu 7.10.2014 r. biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia, Burmistrz Gogolina odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Gogolinie w sprawie uchwalenia nowej strategii rozwoju gminy na lata 2014-2020 zaplanowano na październikowej sesji Rady Miejskiej.

Wersja XML