Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O obwodnicach raz jeszcze...

Po lekturze ubiegłotygodniowego numeru Tygodnika Krapkowickiego, Czytelnicy mogliby odnieść wrażenie, że to właśnie Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, a nie Gmina Gogolin  troszczy się o budowę obwodnicy Malni i Choruli. Zadanie o którym mowa w artykule jest jedynie małym fragmentem wielkiego zadania, o realizację którego od lat zabiega prezes Górażdże Cement SA i burmistrz Gogolina. Na ten cel z budżetu gminy wydano już prawie 1 mln zł, przy nikłym wsparciu powiatu.

Jak dowiadujemy się z artykułu, w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat przebudowy 800 metrowego odcinka drogi powiatowej będącego częścią planowanej obwodnicy. Chodzi o odcinek drogi biegnący wzdłuż cementowni. Fragment ten, staraniem powiatu zostanie poszerzony. W tym celu zostaną nabyte przylegające  2 działki za które odszkodowanie wypłaci powiat. Na tym jednak rola powiatu w wielkim zadaniu jakim jest budowa obwodnicy Malni i Choruli i obwodnicy Gogolina - Karłubca (obwodnice uzupełniają się tworząc jeden system komunikacyjny) w zasadzie się kończy, gdyż jak deklaruje Pani Wicestarosta: wsparcie finansowe [zadania] w kolejnych latach „nie będzie …zbyt duże”, gdyż starostwo będzie prowadzić inne inwestycje, a – jak widomo - środki są ograniczone.

Istnieje jeszcze deklaracja powiatu złożona na prośbę Zarządu Województwa Opolskiego (pismo z dn. 24.03.2014r.), że  na przebudowę owego 800 metrowego odcinka drogi przekaże 60 tys. zł. Warto dodać, że przebudowa tego odcinka pochłonie 4 mln zł, a koszt budowy całej obwodnicy – 50 mln. zł.

Mieszkańcy mogli więc odnieść wrażenie, że powiat czyni starania w tej sprawie, tymczasem starania czynią jedynie trzej partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,  Gmina Gogolin i Górażdże Cement SA. Władze powiatu włączyły się w sprawę budowy obwodnicy Malni i Choruli dopiero w momencie jej projektowania! Na tym etapie są dokonywane uzgodnienia z wszystkimi właścicielami terenów przez które będzie przebiegać inwestycja, gdyż nie jest prawnie możliwe uzyskanie pozwolenia budowlanego bez zgody właścicieli.

Warto raz jeszcze podkreślić, że spotkanie, które odbyło się w starostwie dotyczyło budowy obwodnicy Malni i Choruli, i nie miało nic wspólnego z budową obwodnicy Gogolina planowanej na nasypie kolejowym w dzielnicy Karłubiec.

Trudne początki

Budowa obwodnicy Malni i Choruli oraz obwodnicy Gogolina - Karłubca jest kluczowym zadaniem, nie tylko dla rozwoju gminy, ale przede wszystkim dla mieszkańców tych miejscowości i dzielnicy. Dlatego więc zarząd cementowni i władze samorządowe gminy od 2008r. usilnie starają się o budowę tej ważnej arterii, przede wszystkim po to, aby wyprowadzić ciężki i bardzo uciążliwy transport poza tereny zamieszkałe, ale również po to, aby ułatwić „skomunikowanie” terenów inwestycyjnych (w tym leżących w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)  z autostradą A-4.

Po rozbudowie, cementownia zwiększyła produkcję i problem stał się jeszcze bardziej palący. Mimo tej oczywistej sytuacji, nie było jednak łatwo pozyskać sprzymierzeńców, którzy wsparliby inwestycję, nie tylko słownie, ale też finansowo. W 2011r. (pismo z dnia 03.08.2011r.) powiat odmówił udziału w kosztach budowy obwodnicy. Pomimo tej przeszkody, intensywne starania prezesa Andrzeja Balcerka i burmistrza Joachima Wojtali przyniosły sukces. Kluczowe w tej sprawie wsparcie byłego marszałka Józefa Sebesty pozwoliło na umieszczenie tego zadania na liście zadań priorytetowych województwa opolskiego, które będą realizowane w latach 2014 - 2020, przy wsparciu środków unijnych, w ramach nowej perspektywy finansowej.

Wkład gminy

Władze samorządowe gminy Gogolin dostrzegają wagę tego przedsięwzięcia i jego znaczenie dla mieszkańców.  Jest to w kalendarzu zadań gminy  inwestycja priorytetowa, dlatego też od początku sukcesywnie i realnie wspierają ten cel finansowo. Do tej pory z budżetu gminy na poprawę systemu komunikacyjnego w Malni i Choruli przeznaczono 932 687zł,  w tym 633 tys. na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli i Malni i 299 687zł przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego obwodnicy. Do tego właśnie koszyczka powiat planuje wrzucić swój wkład, czyli wymienione wcześniej 60 tys.

Zaważyła dokumentacja

Szczęśliwie, inwestycja o której mowa, znalazła się na liście zadań priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego, co w znacznej mierze gwarantuje jej realizację. Trzeba przy tym dodać, iż o miejsce na tej strategicznej liście ostro walczyło wiele podmiotów.  Nie było jednak tego sukcesu, gdyby nie była gotowa dokumentacja techniczna, której przygotowanie trwa kilka lat, a która powstała dzięki środkom finansowym wyłożonym przez Górażdże Cement SA i Gminę Gogolin. W tej sytuacji, w dniu 24 lutego br. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie III wersji RPO na lata 2014-2020. Działanie 7.2 Zrównoważony Transport na Rzecz Mobilności Mieszkańców, gdzie zostało ujęte zadanie: „Poprawa powiązania Opola i Aglomeracji Opolskiej z węzłem autostrady A-4 „Gogolin”, poprawa dostępności do firmy Górażdże Cement SA, zlokalizowanej w Choruli, wyprowadzenie ruchu ciężkiego do i z firmy Górażdże Cement SA poza zabudowę mieszkaniową, rozwój terenów inwestycyjnych Gminy Gogolin”.

Co dalej

Informacje o budowie obwodnicy na pewno z uwagą śledzą mieszkańcy Malni i Choruli. Warto więc poinformować, że pomyślne zakończenie starań i umieszczenie zadania na „Indykatywnej Liście Przedsięwzięć Priorytetowych Planowanych do Realizacji w Ramach RPO WO 2014-2020”, czyli liście zadań priorytetowych województwa umożliwia pozyskanie znacznych  środków unijnych na ten cel.

Zgodnie z procedurą, w dniu 27 sierpnia br. burmistrz Joachim Wojtala uczestniczył więc w Konferencji Regionalnej w sprawie „Projektu stanowiska negocjacyjnego Województwa Opolskiego do Kontraktu Terytorialnego”. Jest więc  szansa, że w nowej perspektywie finansowej  to niezwykle ważne zadanie zostanie dofinansowana w 80% z środków Unii Europejskiej.

*

Artykuł „Budowa obwodnicy Gogolina. Rozmowy w krapkowickim starostwie” ukazał się w Tygodniku Krapkowickim, nr 36, s.11.

Ważniejsze działania związane z projektowaniem i budową

obwodnicy Malni i Choruli

03.12.2008r.

Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Gminą Gogolin i Górażdże Cement SA w sprawie budowy obwodnicy.

21.08.2009r.

Górażdże Cement SA zleca opracowanie koncepcji techniczno  – przestrzennej obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 oraz obwodnicy dzielnicy Gogolin – Karłubiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 424 i drogi powiatowej nr 1831 O.

15.03.2010r.

Wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

11.01.2011r.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

2013r.

Podpisanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Malni i Choruli.

I kwartał 2014r.

Termin zakończenia prac projektowych dotyczących obwodnicy.

24.02.2014r.

Podjęcie przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwały w sprawie III wersji RPO na lata 2014-2020, gdzie na liście indykatywnej znalazło się zadanie: Poprawa powiązania Opola i Aglomeracji opolskiej z węzłem autostrady A-4 „Gogolin”…., czyli budowa obwodnicy Malni, Choruli i obwodnicy Gogolina – Karłubca.

 

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Gogolin na zadania:

Przebudowa drogi nr 423 w Malni i w Choruli

oraz budowa obwodnicy tych miejscowości.

 

2008r.

Dotacja do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli.

50 000 zł

2009r.

Dotacja do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli.

500 000 zł

2011r.

Dotacja do remontu odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Malni.

83 000 zł

2013r.

Dotacja na opracowanie projektu budowlano- wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”.

96 432 zł

2014r.

Dotacja na opracowanie projektu budowlano- wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”.

138 065 zł

2015r.

Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni i Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831 O, w podziale na zadania:

A. Budowa połączenia obwodnicy Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424.

B. Budowa drogi gminnej stanowiącej połączenie obwodnicy Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O.

płatnik -  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

65 190 zł

 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach - deklaracja

Dotacja na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423.

60 000 zł

 

 

Wersja XML