Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych obowiązujące od 1 lipca 2011 r.

Informujemy, że począwszy od dnia 01.07.2011 r. osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych będą mogły przedłożyć (na potwierdzenie niektórych okoliczności) oświadczenia- w miejsce wymaganych do tej pory zaświadczeń (zmiana wprowadzona do ustawy o świadczeniach rodzinnych ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106 poz. 662)). Oświadczeniem będzie można poświadczyć n/w okoliczność:

W przypadku złożenia oświadczenia potwierdzającego wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie- dołącza się dowód wniesionej opłaty. Z kolei w przypadku złożenia oświadczenia dotyczącego potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych- dołączana jest kopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne (art. 23 ust. 5b w/w ustawy).

 

Oświadczenia powyższe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przypominamy, że zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 6 w/w ustawy).

 

 

Wersja XML