Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwolenie z obowiązku opłat abonamentowych

Począwszy od miesiąca marca 2010 r. powiększył się krąg osób zwolnionych od opłat abonamentowych. Abonamentu nie muszą płacić m.in.:

1)     osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych jest decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego,

2)     osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych- dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych jest decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych o przyznaniu świadczenia rodzinnego albo zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W celu uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych należy złożyć stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia (wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia) w placówce operatora publicznego.

 

Powyższe zmiany przepisów wprowadzone zostały:

1)     Ustawą z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2010 r. Nr 13 poz. 70),

2)     Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. z dnia 26 lutego 2010 r. Nr 29 poz. 152).

 

Wersja XML