Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o rozpoczęciu realizacji programu POWÓDŹ  2010  - pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku”.

Adresatami programu są poszkodowane w wyniku skutków powodzi mającej miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w maja 2010 roku:

W imieniu i na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia można składać od dnia 10 czerwca do dnia 15 listopada 2010 roku w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w wyniku powodzi - na specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu. Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco. Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale Opolskim Fudnuszu.

Pomoc finansowa dla osób niepełnospranych poszkodowanych w wyniku powodzi udzielana będzie ze środków PFRON w formie jednorazowego świadczenia. Wysokość świadczenia przypadającego na jedną osobę niepełnosprawną ustalona zostanie przez Zarząd PFRON na podstawie informacji o ilości osób poszkodowanych w całej Polsce, z tym że wysokość tego świadczenia nie będzie przekraczać kwoty 2.000,00 zł. Wypłata świadczeń będzie następować do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu.

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest przedłożenie:

§         kserokopii orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  o całkowitej niezdolności do pracy lub kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub kserokopii orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności,

§        dokumentu potwierdzającego poniesienie szkody na skutek zalania lub innego rodzaju zniszczenia bądź uszkodzenia powstałego w wyniku powodzi bądź opadów deszczu na terenach objętych powodzią, w pomieszczeniach mieszkalnych zamieszkiwanych przez wnioskodawcę – wystawionego przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania której wystąpiła powódź.

 

Druk wniosku do pobrania: DOCwniosek_powodz.doc

 

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Opolskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu przy ul. Koraszewskiego 8-16,

w godzinach: od 7:00 do 15:00,      

nr tel.  77 887 20 00 lub 77 887 20 26 oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

 

 

     

Wersja XML