Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Debata o strategii

Gmina Gogolin w dużym stopniu osiągnęła cele ujęte w dokumencie pn. „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2000 - 2015”. Stała się przede wszystkim „mocnym i atrakcyjnym fundamentem dla rozwoju gospodarczego i turystycznego” – jak to ujęto w wizji gminy. Ponadto, w minionym piętnastoleciu gmina pozyskała z środków pomocowych ponad 13 mln zł.

Podczas otwartej debaty, która odbyła się 24 kwietnia br. w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie podsumowano działania samorządu mające na celu realizację zadań ujętych w „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2000 - 2015”. Ten kluczowy dokument obejmuje m.in. diagnozę, która jest punktem wyjścia do wyznaczenia kierunków rozwoju gminy. Debatę podsumowującą miniony okres wzbogaciła obszerna prezentacja dotycząca realizacji zadań w zakresie sześciu podstawowych grup tematycznych: ludność, środowisko i zasoby naturalne, gospodarka i rynek pracy, infrastruktura techniczna i rynek nieruchomości, infrastruktura społeczna i rolnictwo. Zrealizowane zadania w ww. grupach tematycznych omawiał Arnold Joszko, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.  

Podczas spotkania przedstawiono również działania podjęte w celu sporządzenia „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 - 20”.  Krzysztof Reinert – koordynator ds. Aglomeracji Opolskiej przedstawił natomiast działania w ramach tej instytucji oraz plany na kolejne lata, związane z nową perspektywą finansową.

 

 

Burmistrz Joachim Wojtala podsumowując miniony okres wskazał przede wszystkim na działania i wkład  mieszkańców gminy, „za tym wszystkim stoją ludzie, nic się nie dzieje bez ich  zaangażowania, dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nasze wysiłki”. Podziękował również samorządowcom, którzy rozpoczęli realizację Strategii. Burmistrz przedstawił także informację na temat środków będących do dyspozycji w nowej perspektywie finansowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację na temat kwot o które w ramach tego funduszu wnioskuje Gmina Gogolin.

W ramach debaty głos zabrali uczestnicy spotkania. Stanisław Kurzeja, były Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował dokonań w ostatnim piętnastoleciu. Prezes Zarządu Górażdże Cement SA, Andrzej Balcerek podkreślił, iż w kontekście obecnych zdarzeń jakie mają miejsce w Europie „jest nam potrzebna spokojna kontynuacja”. Głos zabrał również Franciszek Holeczek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, który gratulował sukcesów i życzył dalszego, dobrego rozwoju gminy. W przygotowywanej obecnie „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2015-2020”, ze wstępnej diagnozy wynika, że kluczowe zadania na kolejne lata to  infrastruktura drogowa – transport i rynek pracy. 

W debacie uczestniczyli radni, sołtysi, przewodniczący zarządów dzielnic, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, menadżerowie i przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń, wyróżnieni Statuetką Karolinki, Medalem św. Urbana i Gogolińskim Kluczem Sukcesu, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, OSP oraz byli samorządowy czynni w minionym piętnastoleciu.

Realizacja celów Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2000 -2015” w poszczególnych obszarach tematycznych (wybór)

 1. Ludność i osadnictwo

W okresie realizowania celów zawartych w Strategii w Gogolinie powstało osiedle jednorodzinnych domów szeregowych (17 domów), osiedle domów jednorodzinnych pomiędzy ul. Kasztanową i Norwida, 103 mieszkania (komercyjne, komunalne, socjalne) oraz duża liczba domów jednorodzinnych. Ze względu na dobre położenie gminy  i bogatą infrastrukturę, chętnie osiedlają się na jej terenie młode rodziny.  Ważnym czynnikiem działającym na korzyść jest głównie bliskość autostrady i bogata infrastruktura. Do osiedlania się zachęca przede wszystkim bogata sieć placówek edukacyjnych, rozwinięta, ponadstandardowa opieka zdrowotna oraz infrastruktura sportowa. Dzięki nowym mieszkańcom, pomimo sporej emigracji, w Gogolinie w zasadzie utrzymuje się stała liczba mieszkańców, a w dzielnicy Karłubiec notuje się nawet niewielki przyrost.

 1. Środowisko i zasoby naturalne

Na terenie gminy wybudowano łącznie 78 755,40mb kanalizacji sanitarnej, wartość inwestycji – 40 536 600zł. Wybudowano i zmodernizowano sieć wodociągowa o łącznej długości 14 579mb, wartość inwestycji -  2 504 077zł. Przejęto oczyszczalnię ścieków w Choruli, przepompownię ścieków w Górażdżach, podjęto działania strukturalne w zakresie gospodarki odpadami, utworzono w Gogolinie: stację segregacji odpadów i linię doczyszczania odpadów. Sukcesywnie unowocześnia się tabor będący w dyspozycji Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie (zakupiono m. in. wóz ascenizacyjny, ciągnik wielofunkcyjny, zamiatarki i sprzęt do odśnieżania).

 1. Gospodarka i rynek pracy

W minionym piętnastoleciu podjęto liczne działania na rzecz tworzenie warunków do podejmowania działalności gospodarczej. Jednym z najważniejszych to przygotowanie terenów pod inwestycje i ich uzbrajanie.  Dla wszystkich miejscowości opracowano plany zagospodarowania przestrzennego. Przy ul. Kamiennej w Gogolinie utworzono Podstrefę Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (19,7 ha), przy drodze powiatowej Gogolin – Kamień Śl. wyznaczono nowy, bardzo atrakcyjny teren inwestycyjny (135 ha). Natomiast  w Obrowcu, w bezpośredniej bliskości od zjazdu z autostrady, pod działalność gospodarczą wyznaczono 20 ha gruntów.

Powstało wiele nowych inwestycji w różnych rejonach gminy m. in.: Gniotpol Sp.z o.o. w Odrowążu, Sentrex Sp. z o.o. w Gogolinie, Zakłady Produkcji Farb i Wykrojników Chespa w Choruli, które obecnie się rozbudowują,  zakład V&B Flamy Block Gogolin, firma Imex Piechota w Choruli, Remondis w Choruli, sklepy wielkopowierzchniowe  Polomarket i Biedronka, Dyskoteka Ferre w Kamieniu Śl., BEWA w Gogolinie, firma mTP w Dąbrówce, firma MB Czarnecki w Choruli, firma Kabus w Odrowążu, PE-BIT w Gogolinie, SIPS Aluminium w Gogolinie, Hotel Vertigo w Gogolinie, INstal-Ka w Gogolinie, w trakcie budowy jest stacji paliw w Gogolinie, w fazie wdrażania projektu - samochodowy tor wyścigowy w Zakrzowie. W cementowni w Choruli została zaś zrealizowana największa inwestycja w ponad 30 letniej historii zakładu, zmodernizowano linię technologiczną  pieca nr 2,  powstał również nowoczesny młyn kulowy, co umożliwia zwiększenie produkcji do 5,5 mln ton cementu rocznie. Dzięki tym inwestycjom cementownia w Choruli jest obecnie największą cementownią w Europie.

 1. Infrastruktura techniczna i rynek nieruchomości

Na poprawę stanu infrastruktury drogowej w gminie wydatkowano: 24 084 815zł. Opracowano koncepcję obwodnicy Chorula – Malnia i obwodnicy Gogolin. W wyniku działań rewitalizacyjnych w centrum Gogolina utworzono plac publiczny z terenami zielonymi. W sołectwie Kamionek, Górażdże i Obrowiec uporządkowano przestrzeń publiczną w centrum miejscowości (mała architektura, miejsce spotkań wiejskich, tereny zielone). Podobne działania podjęto w Kamieniu Śl., gdzie powstała również izba tradycji.  

W sołectwie Malnia wsparto renowację zabytkowego, drewnianego kościoła,  zorganizowano ogólnodostępne miejsce rekreacji i plac zabaw. W ramach inwestycji w infrastrukturę techniczną powstała sieć bezpłatnego Internetu bezprzewodowego, w sołectwach Malnia i Odrowąż oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie  urządzono ogólnodostępne  stanowiska z dostępem do Internetu.

 1. Opieka medyczna i opieka społeczna

W ramach działań w zakresie opieki zdrowotnej – powstał nowocześnie wyposażony Gminny Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych, Centrum Aktywizacji i Wsparcia Fizycznego dla Dzieci i Młodzieży i opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz osób w wieku 50+. Na terenie gminy działa placówka Caritas.

Powstał Dom Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku w którym mieszka 44 pensjonariuszy. Sukcesywnie rozwija swoją działalność Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. Edukacja, kultura i sport

Systematycznie unowocześnia się i wyposaża placówki edukacyjne do których uczęszcza 936 uczniów,  w przedszkolach publicznych jest dla dzieci 315 miejsc +25 w przedszkolu niepublicznym, funkcjonuje żłobek na 30 miejsc.

Powstała Hala Sportowa im. B. i Z. Blautów w Gogolinie, kompleks boisk przy Zespole Szkół w Gogolinie, boisko z nawierzchnia poliuretanową w parku w Gogolinie, kompleks boisk w Zakrzowie, zmodernizowano trybuny na boisku w Obrowcu, powstał kompleks boisk Orlik w Gogolinie i stanowiska siłowni zewnętrznych. Wybudowano Gminne Centrum Kultury w Gogolinie (koszt- 4,7 mln zł), w Choruli i Odrowążu powstały Centra Aktywizacji Wiejskiej, powstała sieć świetlic obejmująca wszystkie miejscowości w gminie.

 1. Wydatki inwestycyjne i remontowe

W 2002 r. wydatki inwestycyjne i remontowe wynosiły – ponad 5 mln. zł, w 2010 r. wzrosły do najwyższego  poziomu – prawie 14 mln zł, w ostatnich latach wynoszą średnio - ponad 10 mln zł.

 1. Bezpieczeństwo

Przebudowano remizę OSP w Gogolinie, gdzie siedzibę znalazło Gminne Centrum Reagowania. Wyremontowano remizy w sołectwach, wyposażono jednostki OSP w nowoczesny sprzęt, dokonano zakupu nowych wozów bojowych dla OSP Kamień Śl. i Obrowiec.  Dzięki podjętym staraniom wóz bojowy otrzymała również jednostka OSP Odrowąż (z KP PSP) i jednostka OSP Górażdże ( partnerska jednostka w Niemczech).

 1. Rolnictwo

W wyniku transformacji ustrojowej zmieniła się struktura i ilość gospodarstw rolnych w Gminie Gogolin. Zmiany powyższe wiążą się przede wszystkim z likwidacją Państwowych Gospodarstw Rolnych.  Obecnie na terenie gminy  gospodarstwa prowadzi 49 rolników, wielu z nich w wyniku zakupu nieruchomości gruntowych należących do PGR, znacznie powiększyło swoje gospodarstwa i podjęło specjalistyczną produkcję. Powstały również drogi transportu rolnego i udzielano wsparcia Miejsko – Gminnej Spółce Wodnej w Gogolinie wykonującej melioracje szczegółowe.

 1. Tworzenie dobrego klimatu dla turystyki

W 2006 r. rozpoczął działalność ośrodek hydroterapeutyczny w Kamieniu Śl. - obecnie Instytut Naukowo Badawczy Ks. S. Kneippa Zespół Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy w Kamieniu Śl. Powstała, i jest obecnie wdrażana koncepcja Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie. Został wyznaczony i oznakowany opolski fragment europejskiego Szlaku św. Jakuba, który przebiega przez Kamień Śl. Na terenie gminy przybyło 554 miejsc noclegowych, bardzo dobrze rozwija się sieć gastronomiczna.

Wersja XML