Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku powodzi 2010 r. w formie zasiłków celowych do 20000 zł    WICEWOJEWODA OPOLSKI                        Opole, 8 czerwca 2010 r.

 

PS.II.MKH.0713/26/2010

 

  Panie/ Panowie

                                                                        Prezydenci/ Burmistrzowie/ Wójtowie

                                                                                                     Miast i Gmin

                                                                       

W związku z pytaniami i wątpliwościami, dotyczącymi zasad udzielania pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi 2010 w formie zasiłków celowych w wysokości do 20.000 zł pomoc winna być udzielana wg poniższych zasad:

 

 1. Pomoc udzielana jest w formie zasiłku celowego na podst. art. 40 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
  w związku ze stratami poniesionymi w wyniku powodzi.
 2. Pomoc udzielana jest w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Kierownika OPS, działającego z upoważnienia wójta, burmistrza, prezydenta.
 3. Pomoc przyznawana jest osobom lub rodzinom, mającym miejsce zamieszkania
  i przebywającym w domach lub mieszkaniach, które zostały zniszczone lub uszkodzone
  w wyniku powodzi ( z wyłączeniem domków letniskowych i innych budynków, które nie stanowiły centrów życiowych dla rodzin).
 4. W przypadku gdy w jednym budynku zamieszkuje kilka osób, bądź rodzin prowadzących odrębne gospodarstwa domowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz.U. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), pomoc na remont lub odbudowę przyznaje się osobom lub rodzinom uprawnionym do wykonania remontu lub odbudowy.
 5. Pomoc jest udzielana na wniosek osoby uprawnionej.
 6. Z wnioskiem o udzielenie pomocy (zgodnie z pismem MSWiA z 27 maja 2010 r.) może wystąpić osoba uprawniona, która jest:

a)       właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

b)      osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom rodzinny,

c)       osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

d)       najemca lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela na przeprowadzenie remontu albo odbudowy budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego. W przypadku wyrażenia takiej zgody właściciel nie będzie mógł ubiegać się o pomoc.

7.   Osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków, które jest dołączane do wniosku o udzielenie pomocy.

 1. Wzór wniosku i oświadczenia winien być opracowany przez OPS, jednolity dla wszystkich poszkodowanych.
 2. Poszkodowany (uprawniony) składa w OPS wniosek o przyznanie pomocy w kwocie
  do 20 000 zł. wraz z własnoręcznie sporządzonym zakresem i kosztem planowanych robót, oraz oświadczeniem (pkt.7),  że nie będzie ubiegał się o pomoc wyższą (ponad 20.000 zł),
  i rezygnuje z wyceny kosztów, wykonywanych przez rzeczoznawców majątkowych, która dotyczy pomocy od 20.000 zł do 100.000 zł.
 3. Wniosek winien być poddany weryfikacji, w sposób ustalony przez prezydenta / burmistrza / wójta.
 4. Po weryfikacji wniosku Kierownik OPS podejmuje decyzję w sprawie ostatecznej wysokości  pomocy finansowej, biorąc pod uwagę zweryfikowany koszt strat, wskazany przez poszkodowanego.
 5. Pomoc może być udzielona w ratach lub jednorazowo – wg wewnętrznego ustalenia przez OPS.
 6. Osoby uprawnione są obowiązane przedstawić faktury i rachunki, potwierdzające poniesienie wydatków, związanych z remontem lub odbudową budynków lub lokali mieszkalnych.
 7. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków (nie przedstawi faktur lub rachunków) albo przeznaczy otrzymaną pomoc na cel niezgodny z przeznaczeniem, to zwrot tej pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

 

                                                                          Wojewoda Opolski

                                                                          Ryszard Wilczyński

Wersja XML