Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powodzie i podtopienia

   POWODZIE  I  PODTOPIENIA _

 

 

PRZYGOTUJ  SIĘ  DO  POWODZI  ZANIM  ONA  CIEBIE  ZASKOCZY!

 

 

Poznaj podstawowe pojęcia związane z zagrożeniem powodziowym.

 

Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal podnosi się.

 

Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.

 

Dowiedz się w swoim urzędzie gminy (miasta), czy:

 

 1. nie mieszkasz na terenie zagrożonym (zalewowym), jeżeli tak, to przy jakim poziomie wody ogłaszany jest stan ostrzegawczy i stan alarmowy;

 

 1. będą stosowane jakieś sposoby alarmowania (syreny, dzwony, komunikaty radiowe);
 2. w razie powodzi będzie zorganizowana ewakuacja, kto ją będzie przeprowadzał, kiedy, kogo i co obejmie oraz gdzie przewiduje się miejsca przyjęć ludzi i mienia.

 

Ubezpiecz siebie i swój dobytek - w razie tragedii odszkodowanie zawsze pomoże Ci „stanąć na nogi”.

 

Jeśli zagrożenie powodzią stanie się realne, zaopatrz się w przydatny sprzęt:

 1. latarki, radioodbiornik bateryjny + zapasowe baterie;
 2. inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki).

 

Przygotuj się , aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym.

 

Poproś krewnych lub znajomych zamieszkałych na terenach bezpiecznych, by służyli jako miejsce kontaktu dla Twojej rodziny. Upewnij się, czy wszyscy jej członkowie znają adresy i telefony osób kontaktowych.

 

Zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą.

 

Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu drenowego. W ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników.

 

 

   W  CZASIE  ZAGROŻENIA  POWODZIĄ _

 

Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego – Radio Opole 103,3 MHz, albo rozgłośni regionalnej w celu uzyskania informacji o zagrożeniu i sposobach postępowania.

 

Postępuj zgodnie z treścią komunikatów.

 

Jeżeli władze lokalne ogłoszą ewakuację z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną.

 

W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i wodociągową.

 

W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne dostępne pojemniki wodą po wcześniejszym wysterylizowaniu ich odpowiednimi płynami.

 

Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być one zatrute.

 

Nie chodź na obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala od głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.

 

Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu bez powodziowego.

 

Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem i adresem.

 

Jeżeli zostaniesz wytypowany do prac i działań przeciwpowodziowych, pomagaj!!!

 

W miarę sił i możliwości zapobiegaj tworzeniu i powstawaniu paniki i innych niepożądanych zachowań.

 

Dobrze jest mieć ustalone zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb:

BIAŁY – potrzeba ewakuacji,

CZERWONY – potrzeba żywności i wody,

NIEBIESKI – potrzeba pomocy medycznej,

Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia ! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.

Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i mogą nie wytrzymać ciężaru Twojego samochodu (ciągnika), czy innego pojazdu.

 

Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących udzielanej pomocy, tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.

 

Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.

 

Pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub przy niepełnosprawnych osobach.

 

Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.

 

Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na Twoim terenie.

 

Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania, trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.

 

Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi.

 

Sprawdzaj, czy fundamenty Twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki, sufity.

 

Odpompuj zalane piwnice stopniowo - około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie - w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.

 

Dopilnuj, aby instalacje domowe: elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.

 

Używaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek w czasie oględzin zabudowań.

 

Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń - zarówno budynku, jak i wyposażenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML