Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 Brak opisu obrazka

 

Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 123, poz. 779 z późn. zm.)

Art. 11

1. Do zadań Straży należy w szczególności:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym
  w przepisach o ruchu drogowym,

2a. Kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2015r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893) ,

 1. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 2. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 3. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 4. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 5. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo życiu i zdrowiu innych osób,
 6. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
  i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
  i wykroczeń, oraz zjawiskom kryminogennym, współdziałanie w tym zakresie
  z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 7. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 2. W związku z realizowanymi zadaniami straży przysługuje prawo do obserwowania
i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz
w celu:

 1. utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 2. przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 3. ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Uchwała Nr L/420/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Gogolinie

§ 7 Do zadań Straży, poza określonymi ustawą, należy w szczególności:

 1. prowadzenie systematycznego rozpoznania na terenie Gminy Gogolin zjawisk wywierających negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości
  i estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy;
 3. egzekwowanie od właścicieli, zarządców, administracji i gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonania obowiązku utrzymania porządku i czystości
  w budynkach i w ich otoczeniu;
 4. udział w zabezpieczeniu uroczystości państwowych i samorządowych, religijnych, wizyt
  i delegacji zagranicznych oraz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych
  i handlowych;
 5. podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania zakłócenia porządku publicznego
  i niszczenia mienia;
 6. podejmowanie działań przyczyniających się do zwiększenia efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie czystości;
 7. informowanie zarządców dróg i właściwy wydział Urzędu Miejskiego w Gogolinie
  o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz nieprawidłowości w zabezpieczeniu
  i oznakowaniu prac prowadzonych w pasie drogowy;
 8. kontrola i egzekwowanie od właścicieli numeracji posesji, czytelności i estetyki tablic
  z nazwami ulic, miejsc plakatowania, ogłoszeń i itp.;
 9. ujawnianie i powodowanie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan techniczny wskazuje, że nie jest używany oraz pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 10. podejmowanie działań zmierzających do eliminowania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, przeciwdziałania tworzeniu dzikich wysypisk, niszczeniu zieleni, kompleksów leśnych i parków oraz zanieczyszczaniu wód;
 11. egzekwowanie należytego stanu sanitarno – higienicznego na terenie targowisk
  i w handlu okrężnym;
 12. utrzymywanie stałej współpracy z jednostkami policji, straży pożarnej, służby ochrony kolei, straży leśnej, służbami sanitarnymi, szkołami, instytucjami oraz innymi organizacjami (wspólnoty mieszkaniowe, właściciele i zarządcy budynków).

§ 8 Straż Miejska jest zobowiązana w szczególności do:

 1. informowania o zauważonych awariach w sieci telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej, instytucji powołanej do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów lub administratorów tych obiektów i urządzeń;
 2. zabezpieczenia miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia oraz współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także do pomocy przy usuwaniu awarii oraz skutków klęsk żywiołowych
  i miejscowych zagrożeń;
 3. udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji i posiadanych umiejętności oraz powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej;
 4. udzielanie niezbędnej asysty pracownikom organom administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza
  w środowiskach patologicznych;
 5. informowanie właściwych organów o przypadkach zagrożenia ekologicznego, niszczenia dóbr kultury, a w szczególności pomników architektury i przyrody oraz utrzymywanie stałej współpracy z tymi organami.
Wersja XML