Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II edycja projektu Drogowskaz 2009 zakończona

 

Brak opisu obrazka                                                                                Brak opisu obrazka
 

 

Zakończono II edycję projektu „Drogowskaz”

 

Cel ogólny projektu : wzrost kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezrobocia oraz upowszechnianie pracy socjalnej w środowisku tych osób.

Cele szczegółowe :

2008 rok :

2009 rok :

Grupa docelowa: długotrwale bezrobotni ( od  3 do 15 lat ), które dotąd  nie  otrzymały żadnych ofert pracy, przekwalifikowania, szkoleń, kursów itp.:

 2008 r. – 15 osobowa grupa Beneficjentów kobiet ( 11) i mężczyzn (4)

 

Grupę docelową tworzyło 8 Beneficjentek kontynuujących pracę w ramach II Edycji - indywidualną ścieżką reintegracji zawodowej i społecznej oraz 7 kobiet , które rozpoczęły swoją pracę w ramach projektu. Każdorazowo nowi Beneficjenci rozpoczynają projekt diagnozą potencjału zawodowego i społecznego, która umożliwia przygotowanie przez specjalistów ( doradca zawodowy i psycholog ) indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej i społecznej realizowanej w 2008 roku poprzez trzy instrumenty aktywnej integracji ( zdrowotna , społeczna, edukacyjna), w 2009 roku cztery instrumenty akt. integracji (zdrowotna, społeczna, edukacyjna, zawodowa).

 

Zajęcia aktywnej integracji realizowano:

 

 

2008 rok

 1.  aktywizacja zdrowotna – badania lekarza medycyny pracy ze wskazaniem niezbędnych badań, konsultacji i leczenia oraz „Szkoła zdrowego stylu życia ” obejmująca także kurs  pierwszej pomocy,
 2. aktywizacja edukacyjna – w formie warsztatów i indywidualnych konsultacji doradcy zawodowego i  psychologa obejmująca również diagnozę potencjału zawodowego  oraz podstawy korzystania z komputera,
 3. aktywizacja społeczna – w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych - nabywanie i utrwalanie umiejętności psychospołecznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów (osobistych , rodzinnych i środowiskowych ),

2009 rok

 1. aktywizacja społeczna – wstępna oparta o przeprowadzoną diagnozę potencjału  zawodowego i społecznego w formie konsultacji – I gr. nowych Beneficjentem, podnoszenie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych poprzez  zajęcia warsztatowe i indywidualne konsultacje w I gr. nowych Beneficjentek, trening kompetencji i umiejętności  społecznych dla II gr kontynuującej udział,
 2. aktywizacja edukacyjna – nabywanie, podnoszenie i utrwalanie kluczowych kompetencji zawodowych poprzez konsultacje i warsztaty- zajęcia dostosowane do potrzeb  każdej z grup, dla II gr. kurs zawodowy „Pielęgnacja i  tworzenie małych ogrodów”  (teoria + praktyka ) oraz szkolenie „ABC przedsiębiorczości”,
 3. aktywizacja zawodowa dla II gr. -  warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym,
 4. aktywizacja zdrowotna – badania lekarza medycyny pracy  – zdolność podjęcia aktywności zawodowej, wskazanie niezbędnych badan, konsultacji, leczenia.

W projekcie zastosowano narzędzie w postaci Kontraktu Socjalnego, który oprócz uzgodnień dotyczących  aktywnej integracji obejmował również zakres współpracy z terapeutą uzależnień, pedagogiem szkolnym i inne zależnie od indywidualnej diagnozy sytuacji beneficjentów.

Rezultaty

2008 r.

Zrealizowano 15 podpisanych Kontraktów socjalnych – wszyscy uczestnicy ukończyli projekt osiągając założone rezultaty :

Twarde:

Miękkie:

Po ukończeniu projektu 2 Beneficjentów znalazło zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony i przepracowali bez zarzutu okres objęty umową ; pozostałe osoby przez cały rok systematycznie podejmowały prace społ/użyteczne.

 

2009 r.

Zrealizowano 15  podpisanych Kontraktów Socjalnych (w tym 8 kontynuujących pracę w projekcie).

Twarde:

 Miękkie: 

 

 

 

 Kolejna edycja projektu „Drogowskaz” już przyszłym roku!!!

 

 

 

 

 

 

Założono, że rezultaty osiągnięte zostaną na poziomie 85% - przekroczono założenie o 15%.

 

Zastosowane instrumenty aktywnej integracji:

Wersja XML