Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH - CUS-u

Godziny pracy:  od poniedziałku do piątku , w godz. 7:00 -  15:00

Ewa Stelmach - Starszy Pracownik Socjalny

Telefon kontaktowy : 77 47 49 403

Centrum Usług Społecznych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oferuje pomoc w formie USŁUG OPIEKUŃCZYCH. Ta forma pomocy pozwala osobom wiekowym pozostać jak najdłużej w swoim środowisku w stabilnej kondycji fizycznej i psychicznej.

USŁUGI OPIEKUŃCZE realizowane są przez OPIEKUNKI DOMOWE :

które świadczą miedzy innymi:    

USŁUGI OPIEKUŃCZE, przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby. Podczas wywiadu określa się: rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług oraz okres przez, który mają być świadczone, wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz możliwość ich realizacji.

WYMAGANE DOKUMENTY :

ODPŁATNOŚĆ ZA WYKONANE USŁUGI OPIEKUŃCZE : ustala się zgodnie z Uchwałą  Nr XVIII/159/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie : określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.

Innym zadaniem wynikającym z ustawy o pomocy społecznej realizowanym przez Centrum Usług Wspólnych jest kompletowanie dokumentów w celu przyznania miejsca w domu pomocy społecznej.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD TEGO DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE DZIELĄ SIĘ NA DOMY DLA :

ZASADY KIEROWANIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ :
- prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

 1. Do domu kieruje się na podstawie:
  1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do jednostki pomocy społecznej właściwej ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
  2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
 2. Do wniosku, o którym mowa w pkt 1, dołącza się:
  1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
  2. decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  3. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
  4. zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);
  5. pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody;
  6. pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponadgmninnego.
 3. W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.
 4. Dokumenty określone w ust. 1 i 2 kompletuje ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Ośrodek ten wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

ZASADY USTALANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ :
-  pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który ustala wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku,
-  obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności :

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku  osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu,    
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.2 ustawy o pomocy społecznej,
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, ( 542,00 zł. x 300 % = 1 626,00 zł. ) jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinnie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ( 456,00 zł. x 300 % = 1 368,00 zł. ) z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinnie,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej -  wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt1 i 2.

ZASADY UMIESZCZENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ :
- decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub skompletowaną dokumentację przesyła się do właściwego  ze względu na położenie domu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie,
-  w razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących wraz z  przewidywanym terminem  oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej,
-  w przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w DPS danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa,  kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu, następnie Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu. Osobę, która przybyła do domu, przyjmuje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną oraz z jej przedstawicielem ustawowym, podczas której ustala jej aktualną sytuację, odnotowuje zmiany zaistniałe w jej sytuacji od momentu złożenia wniosku oraz ustala wstępne warunki pobytu, a także informuje o zakresie świadczonych usług.

O przyjęciu do domu osoby skierowanej dyrektor domu zawiadamia niezwłocznie organ lub podmiot prowadzący dom, który wydaje decyzję o umieszczeniu wnioskodawcy w Domu Pomocy Społecznej.

Wersja XML