• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego ukonsty­tuowało się 10 października 2003 r. z inicjatywy mieszkańców wioski. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu 12 grudnia 2003 r.

 

Brak opisu obrazka

 

Celem Stowarzyszenia jest promocja wioski oraz za­angażowanie na rzecz jej rozwoju.

Stowarzyszenie realizuje swoje statutowe cele poprzez gromadzenie środków finansowych przeznaczanych na rozwój wsi, organizowanie społeczności lokalnej i pozy­skiwanie sponsorów, planowanie przedsięwzięć o charak­terze gospodarczo-społecznym i ich realizację, wspiera­nie działalności wydawniczej, kulturalnej i oświatowej, pogłębianie wiedzy historycznej na temat miejscowości i regionu, popularyzację kultury Śląska.

 

Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

- Zbigniew Kawa - przewodniczący zarządu;

- Krystian Strzałek - wiceprzewodniczący zarządu;

- Krystyna Bartoszek - wiceprzewodnicząca za­rządu;

- Dorota Rygoł - skarbnik;

- Dorota Matauszek – sekretarz;

- Jadwiga Kozioł – członek zarządu.

 

Działalność Stowarzyszenia jest ściśle powiązana z uczestnictwem sołectwa w programie „Odnowa wsi”. Część  osób, które zakładały Stowarzyszenie, to zarazem liderzy ruchu na rzecz odnowy wsi.

 

Brak opisu obrazka

 

Z dołu od lewej strony: Dorota Rygoł, Jadwiga Kozioł, Krystyna Bartoszek. W drugim rzędzie od lewej strony: Dorota Matauszek, Krystian Strzałek, Zbigniew Kawa.

 

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Gogolinie
ul. ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
tel. +48 77 40 76 800
fax +48 77 46 66 247
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 29456012
w tym miesiącu: 280910
dzisiaj: 7674