Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin Okaż Serce Innym

Brak opisu obrazka

 

Siedziba: 47-320 Gogolin, Plac Dworcowy 2

(siedziba biblioteki)

Tel.  077 46 66 226,

e-mail:  

Nr konta BS Gogolin

45 8883 0005 2001 0020 6444 0001

 

 

Organizacja pozarządowa w sferze pomocy społecznej w gminie Gogolin powstała 02.09.2003 roku. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000177472.

 

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą pracować na rzecz innych: wspierać potrzebujących, pomagać w rozwiązywaniu problemów środowiska, brać udział w rozwoju społeczności lokalnej. Stowarzyszenie pracuje na podstawie statutu i regulaminów.

 

Skład Zarządu:

- Gizela Sapok – prezes,

- Izabela Olczyk – wiceprezes,

- Beata Kowalczyk - skarbnik,

- Ewa Bury - sekretarz,

- Małgorzata Lepich – członek,

- Marta Wiora – członek

- Krystian Komander – członek,.

 

Stowarzyszenie pracuje rozwijając różne formy pomocy bezpośredniej i pośredniej. Pomoc bezpośrednia trafia wprost do rodzin, które wymagają wsparcia lub doradztwa, by mogły bezpiecznie funkcjonować realizując swoje prawa i obowiązki.

 

Pomoc pośrednia w formie kampanii, projektów i programów kierowana jest do środowiska, jako odpowiedź na istniejące deficyty. Długofalową pomocą pośrednią jest również działalność aktywizująca środowisko lokalne, grupy zawodowe.

 

Celem tej działalności jest realizacja hasła „Pomoc dla samopomocy” poprzez wyłonienie liderów środowiskowych i budowanie grup aktywności.

 

Podjęto ścisłą współpracę z instytucjami działającymi w sferze problemów społecznych. Współpraca ta pozwala na precyzyjne diagnozowanie i realizowanie potrzeb rodzin i grup społecznych. Pomoc Stowarzyszenia trafia tam, gdzie ograniczenia ustawowe lub finansowanie nie pozwalają działać instytucjom, mimo istniejącego na pomoc zapotrzebowania. Współpraca ta tworzy podstawy systemu środowiskowego wsparcia.

 

Realizacja statutowych celów Stowarzyszenia „Okaż serce innym” możliwa jest dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, hojności sponsorów, dobrej współpracy z instytucjami oraz sprzyjającemu aktywności i samorządności mieszkańców klimatowi, jaki tworzą władze gminy.

 

Zapraszamy do współpracy z nami wszystkich chętnych, którym potrzeby społeczne naszej społeczności lokalnej są bliskie.

Wersja XML