Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejna Sesja Rady Miejskiej

Podczas XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 10 lutego br., radni podjęli dwie uchwały. Zadecydowali m. in. o powołaniu komisji doraźnej w celu zbadania wniosku o zwolnienie radnej.  

W Sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Gogolina, Sekretarz Gminy, Radca Prawny, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Strzebniów.

Brak opisu obrazka

Interpelacje i zapytania radnych

Radny Rafał Nocoń złożył zapytanie w sprawie wielkości nakładów finansowych na rzecz podmiotów wydających Nową Trybunę Opolską, Tygodnik Krapkowicki i Nowiny Krapkowickie. Radny poprosił o pisemną informację w tej sprawie.

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie

W związku z wnioskiem, który wpłynął do Rady Miejskiej w dniu 24.01.2014 r., dotyczącym wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z p. Klaudią Matuszek zatrudnioną w KPW Gogolin Sp. z o.o. i pełniącą funkcję radnej Rady Miejskiej w Gogolinie. Zwolnienie jest planowane w związku ze zmianami restrukturyzacyjnymi w KPW. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rozwiązanie stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy. Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uzasadnienie do uchwały przedstawione przez pracodawcę, a następnie powołano komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy związanej z rozwiązaniem stosunku pracy z radną. W dwunastoosobową komisję weszli radni, przewodniczącym został radny Krzysztof Klama, zastępcą radny Adrian Mróz.  Głosowanie: 13 „za”, 1 „wstrzymujący się”. 

Brak opisu obrazka

Radni zgodzili się, aby do 150% podnieść kryterium dochodowe, co pozwoli na objęcie wsparciem większej liczby osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O pomoc w ramach programu mogą się starać osoby samotne, mające dochód niższy niż 813zł oraz rodziny, gdzie dochód nie przekracza 684 zł na osobę. Pomoc jest udzielana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku, i jest świadczona na rzecz dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, uczących się dzieci i młodzieży (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dotyczy to m.in. rodzin niepełnych oraz osób samotnych, niepełnosprawnych, chorych i osób w podeszłym wieku. Środki na realizację tego zadania są zabezpieczone w budżecie OPS. Głosowanie: 14 głosów „za”.

Wersja XML