Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z życia wsi

 W dniu 25 stycznia 2007 roku na zebraniu wiejskim w Malni zebrani na nim mieszkańcy dokonali wyboru nowego Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Ogółem w zebraniu uczestniczyły 38 osób, w tym 37 osób posiadało czynne prawo wyborcze.

 

malnia_publika.jpeg

 

 Zebrani mieszkańcy zgłosili jedną kandydaturę na stanowisko Sołtysa wsi Malnia, w osobie Pana Andrzeja Kubiczek. Po stwierdzeniu przez Komisję Skrutacyjną, iż zgłoszony kandydat zgadza się na kandydowanie na w/w stanowisko, przystąpiono do tajnego głosowania, w którym ogółem oddano 37 głosów, w tym głosów ważnych 37, głosów nieważnych 0. W przeprowadzonym głosowaniu poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 

·        KUBICZEK  Andrzej,  głosów 33.

 

malnia_soltys.jpeg

 

A zatem na stanowisko Sołtysa wsi Malnia wybrany został Pan KUBICZEK Andrzej.

 

 Kolejnym punktem w porządku zebrania był wybór członków Rady Sołeckiej, których liczbę ustalono na 7 osób. Uczestnicy zebrania zgłosili następujące kandydatury: Reinert Józef, Zajonz, Michał, Herok Barbara, Kubiczek Rudolf, Gajda Renata, Klora Hubert oraz Barton Joachim. Po stwierdzeniu przez Komisję, iż wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie przeprowadzono tajne głosowanie, w którym oddano ogółem 37 głosów, w tym głosów ważnych 37, głosów nieważnych 0. W tajnym glosowaniu poszczególni kandydaci na członków Rady Sołeckiej wsi Malnia otrzymali następującą liczbę głosów:

 

 

 

 A zatem członkami Rady Sołeckiej wsi Malnia zostali:

 

Wersja XML