Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX Sesja Rady Miejskiej

W XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (10.12.2013r.) uczestniczyło 13 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, radca prawny i przedstawiciele lokalnej prasy. Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Gogolina.

Radni rozpatrzyli następujące projekty uchwał:   

Zgodnie z umową dotacji Miasto Opole w partnerstwie z pozostałymi członkami Aglomeracji Opolskiej realizuje projekt pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz w 15% z budżetu państwa. Wartość projektu wynosi 1.100.000,00 zł., natomiast dofinansowanie wynosi 90% kosztów kwalifikowanych (tj. 990.000,00 zł). Wkład własny stanowi 10% kosztów kwalifikowanych. Wszyscy partnerzy zobowiązani są do udziału w kosztach jego realizacji. Wkład partnerów uzależniony jest od liczby mieszkańców danej gminy. Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie sześciu strategicznych i planistycznych  dokumentów.

W związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowym projektu wydatki zaplanowane na rok 2013 nie zostaną poniesione w pełnej wysokości, a znaczna ich część zostanie przeniesiona na rok 2014. Przesunięcia w realizacji projektu spowodowane są przede wszystkim wydłużonym okresem podejmowania przez Rady Gmin uchwał o przystąpieniu do realizacji projektu. Dopiero po podjęciu stosownych uchwał możliwe było zawarcie Umów partnerskich. W sposób wymierny przełożyło się to na opóźnienia w podpisaniu Umowy o przyznanie dotacji i tym samym rozpoczęcie realizacji projektu. Głosowanie: 13 głosów „za”.

W związku z likwidacją linii autobusowej na trasie Kamionek – Kamień Śl. zaszła konieczność zawarcia umowy z jednym z przewoźników na obsługę tej linii. W celu podpisania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Gogolinie. Zawarcie umowy z przewoźnikiem skutkować będzie koniecznością refundacji przewoźnikowi części kosztów obsługi wyżej wymienionych linii nie mających pokrycia w dochodach ze sprzedaży biletów. Głosowanie: 13 głosów „za”.

Wejście w życie z dniem 01.01.2014 r. nowych przepisów prawa miejscowego w zakresie dotyczącym wysokości stawek podatku od środków transportowych wymaga zmiany i chylenia dotychczasowych obowiązujących przepisów w tym zakresie. Głosowanie: 13 głosów „za”.

***

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o spotkaniu górników i skalników z Prezydentem i ministrami jakie odbyło się w Warszawie z okazji Barbórki. Na ręce radnych przekazał również pozdrowienia dla mieszkańców od przedstawicieli najwyższych władz państwowych.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML