Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z obrad Rady Miejskiej

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie (28.10.2013 r.) w znacznej mierze była poświęcona sprawom oświatowym. Radni jednogłośnie przyjęli „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Gogolin za rok szk. 2012/2013”.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego, premiera w okresie przełomu politycznego w latach 1989 – 90.

W Sesji uczestniczyli: Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Skarbnik, Sekretarz Gminy, 10 radnych, radca prawny, dyrektorzy gminnych i stowarzyszeniowych  placówek oświatowych, sołtysi Dąbrówki i Zakrzowa, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Strzebniów oraz przedstawiciele lokalnych mediów. W pierwszej części Sesji Burmistrz Gogolina przedstawił informację o działalności w okresie międzysesyjnym. Radni otrzymali również informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Osoby zobowiązane do złożeniu świadczeń majątkowych złożyły je w terminie i w komplecie. W wyniku analizy oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości. Były prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie złożył oświadczenie majątkowe po terminie, na pisemne wezwanie Burmistrza Gogolina.

  1. Ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok 2012/2013

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie przedstawiła dokument pn. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Gogolin za rok szk. 2012/2013”. Dokument zawiera informacje o wynikach nauczania, osiągnięciach uczniów, realizowanych projektach oraz działania podjęte w zakresie poprawy sytuacji bazowej. Szczegółowe informacje w sprawie funkcjonowania placówek złożyli również dyrektorzy szkól i przedszkoli. Na podstawie przedstawionego materiału można stwierdzić, że placówki szkolne i przedszkolne są miejscami bardzo dynamicznymi. Bardzo szeroka oferta propozycji edukacyjnych i działań prospołecznych sprawia, że gminne i stowarzyszeniowe placówki oświatowe są prawdziwie miejscem kulturotwórczym. Należy dodać, że członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, rekreacji i Zdrowia  odwiedzili wszystkie placówki oświatowe funkcjonujące w gminie. Głosowanie : 10 głosów „za”

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w  sprawie:

Stawka opłaty od gospodarstwa domowego (za śmieci niesegregowane)  wynosi 20,00 zł miesięcznie za każdą osobę w gospodarstwie domowym. Jeżeli odpady są zbierane selektywnie obowiązują niższe stawki, które zostały ustalone w zróżnicowanej wysokości w zależności od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym:

Wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014r. i są finansowo korzystne dla wieloosobowych gospodarstw domowych. Głosowanie: 10 głosów „za”;

- 7 233 zł – refundacja (przez PUP Krapkowice) kosztów zatrudnienia pracownika w ramach programu aktywizacji zawodowej 50+;

- 67 275 zł – dotacja na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.;

- 87 000 zł – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Zielone Serce Gminy Gogolin” współfinansowanego z środków PROW;

- 6600 zł – budowa oświetlenia ulicznego odcinaka ul. Norwida w Gogolinie (projekt);

- 3000 zł – budowa boiska sportowego w Malni (projekt);

- 3000 zł – budowa boiska sportowego w Kamieniu Śl. (projekt);

- 359 191 zł – zabezpieczenie wydatków na cele oświatowe.

Głosowanie: 10 głosów „za”

  1. Wolne wnioski i informacje
Wersja XML