Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dla inwestora

Wsparcie pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie

Jeżeli jesteś zainteresowany inwestycją na terenie Giny Gogolin zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Kontakt:
Wydział Rozwoju i Promocji
Urząd Miejski w Gogolinie
ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
tel. +48 77 4076824
e-mail: rs@gogolin.pl

Kontaktując się z nami uzyskasz informacje dotyczące:

Zwolnienia w podatku od nieruchomości – Wsparcie na poziomie lokalnym

Przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na terenie Gminy Gogolin mogą korzystać z ulg podatkowych przyznawanych przez gminę w ramach:

1) regionalnej pomocy inwestycyjnej (Uchwała nr L/551/2022 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 kwietnia 2022 r.);

W ramach tej uchwały można uzyskać wsparcie na nowo wybudowane budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Gogolin.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikające z ww. uchwały, obowiązuje w terminie do 5 lat od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym inwestycja początkowa została zakończona.

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie podlegają budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na:

 2) pomocy de minimis (Uchwała nr XXXI/342/2020Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2020 r.).

W ramach tej uchwały zwalnia się od podatku od nieruchomości, na okres nie dłuższy niż 36 kolejnych miesięcy, budynki i budowle wybudowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące własnością przedsiębiorcy, których budowa została zakończona i uzyskano pozwolenie na ich użytkowanie (nowe inwestycje).

Zwolnienie nie dotyczy budynków lub ich części oraz budowli, zajętych na:

Wsparcie na poziomie regionalnym

Ustawa o powołaniu Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) całkowicie zmieniła reguły dla inwestorów a zwłaszcza dla sektora MŚP, dając im dużo większą elastyczność w rozwoju biznesu. Dzięki niej mikro, małe i średnie firmy nie są ograniczone konkretnymi strefami i mogą liczyć na pomoc publiczną bez względu na miejsce ulokowania swojej inwestycji. Mówiąc krótko – cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną. Obecnie firmom z sektora MŚP łatwiej też ubiegać się o zwolnienia z podatku PIT i CIT dzięki nowym, zdecydowanie łatwiejszym do spełnienia kryteriom przyznawania wsparcia.

Firma, która planuje inwestycję w konkretnej lokalizacji zgłasza się do firmy zarządzającej daną strefą. W przypadku Górnego Śląska bądź Opolszczyzny jest to Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Po złożeniu wniosku, inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Jeśli firma je spełni, otrzymuje decyzję o wsparciu. Istotne jest przy tym to, że decyzja może zostać wydana bardzo szybko, nawet na przestrzeni dwóch – trzech tygodni, co jest bardzo dużą zmianą porównując próby ubiegania się np. o granty lub wsparcie unijne, co może trwać nawet do kilku miesięcy. Oczywiście wsparcie w ramach PSI nie blokuje możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy unijnej czy rządowych grantów.

Kontakt:
Katowicka specjalna Strefa Ekonomiczna
Podstrefa Gliwicka
ul. Rybnicka 29
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 2318910
e-mail: 
www.ksse.com.pl

Wersja XML