Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dobry wieczór

DOBRY WIECZÓR – projekt pracy socjalnej ze środowiskiem rodzin biologicznych dzieci pozostających w pieczy zastępczej oraz rodzin przeżywających trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

Założenia ogólne

Przeprowadzona w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, analiza środowiska oraz przyjęte w ramach GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I OPIEKI NAD DZIECKIEM rozwiązania wymagają specjalnego nadzoru nad realizacją ustalonych planów pomocy rodzinom biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i rodzinom przeżywającym trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczych i wychowawczych; szczególną troską należy objąć te rodziny w okresie przerw w nauce szkolnej ( wakacje, ferie), kiedy dzieci są szczególnie narażone na negatywne skutki braku opieki. Popołudniowe, wieczorne weekendowe odwiedziny w środowisku domowym poszerzą i zweryfikują informacje o funkcjonowaniu rodziny, pozwolą wzmocnić prowadzoną pracę socjalną i dadzą szansę na ujawnienie sytuacji i rodzin, w których bezpieczeństwo dzieci jest zagrożone.

Dotychczasowe doświadczenia pracy socjalnej wskazują, że wiele środowisk korzystających z pomocy społecznej boryka się z problemami nadużywania alkoholu, z trudnościami w gospodarowaniu posiadanymi środkami; środowiska te zwykle nie chcą współpracować z pracownikiem w rozwiązaniu tego problemu gdyż uważają, że taki problem nie istnieje. Pracownicy socjalni opierają się na informacjach ze środowiska lub własnych przypadkowych obserwacjach, jednak nigdy wywiady środowiskowe nie potwierdzają tej wiedzy ; wywiady środowiskowe przeprowadzane są w godzinach pracy, od poniedziałku do piątku – podopieczni Ośrodka, przygotowani do wizyty ukrywają istniejące problemy i trudności. W takiej sytuacji trudno ustalić współprace, która daje szanse na rozwiązanie prawdziwych przyczyn braku samodzielności. Niezapowiedziane popołudniowo/wieczorne wizyty, także w weekendy, dają szanse na uzyskanie argumentów w postaci faktów, którym podopieczni nie będą mogli zaprzeczyć, a które będą podstawą współpracy nakierowanej na rozwiązanie prawdziwych przyczyn trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Przy dalszym braku współpracy, konieczne i zasadne jest wstrzymanie udzielanej pomocy.

Część rodzin to osoby aktywne zawodowo. Fakt ten wpływa na utrudnienie kontaktu i monitorowanie sytuacji dzieci; nietypowe godziny odwiedzin umożliwią poszerzenie oferty pomocowej w tych rodzinach.

Odbiorcy  projektu

 1. Rodziny biologiczne dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziny przeżywające trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczych i wychowawczych ( typowane przez koordynatora i Zespół Asysty Rodzinnej ) ;
 2. Rodziny współpracujące na bazie kontraktu socjalnego ( typowane  przez pracowników socjalnych ) ;
 3. Rodziny z którymi kontakt jest utrudniony z różnych względów ( typowane przez pracowników socjalnych ).

       Cel  główny  projektu

Nadzorowanie, monitorowanie także w okresie wakacji i ferii sposobu sprawowania opieki nad dziećmi, sposobu funkcjonowania rodzin korzystających z różnych form pomocy społecznej.

      Cele  szczegółowe

 1. Sprawdzanie sposobu realizacji i efektów przyjętych planów pomocy.
 2. Monitorowanie zobowiązań dotyczących abstynencji.
 3. Kontrola sposobu wydatkowania środków pomocy społecznej w środowiskach problemowych i zagrożonych marginalizacją .
 4. Poszerzenie kontaktów z rodzinami aktywnymi zawodowo.
 5. Dialog ze środowiskiem sąsiedzkim rodzin problemowych .

Realizatorzy:   Zespół Asysty Rodzinnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

Wersja XML