Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o obowiązku zawarcia przez przedsiębiorców umowy na odbiór odpadów komunalnych

Uwaga! Przedsiębiorco masz obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych!

W związku z otrzymaną informacją od Związku Międzygminnego "Czysty Region" i pojawiającymi się licznymi zapytaniami przedsiębiorców informujemy, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajduje się na stronie gminy:

https://system.sios.pl/external/rdr/office/6

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to m.in.: hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, sklepów, lokali gastronomicznych, rzemiosła, usług ogólnobudowlanych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych.

Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od zapisów w umowie zawartej z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny. Parametry wynikające z podpisanej umowy muszą być zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie ZM "Czysty Region" w Kędzierzynie-Koźlu.

https://www.czystyregion.pl/nasz-system/obowiazujace-akty-prawne.html

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) przedsiębiorcy zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie Gminy Gogolin nie zawarł takiej umowy, to jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, może skutkować:

Wersja XML