Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CUS - NieSamiDzielni

Brak opisu obrazka

 

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie realizuje projekt pn.:  „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne-II edycja” dofinansowany ze środków EFS w ramach RPOWO na lata 2014-2020
Gmina Gogolin jest partnerem projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pn.: „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne-II edycja”. W ramach tego działania w latach 2021-2023 osobom starszym i niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej świadczona będzie pomoc w miejscu zamieszkania. 

Zaplanowane usługi opiekuńcze to m.in.: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, pielęgnacja zalecona przez lekarza, która obejmuje czynności wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia oraz ze społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej). 

Wsparciem w pierwszej kolejności zostaną objęte osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150%, właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Kolejno w przypadku niespełnienia ww. kryterium dochodowego wsparciem objęte zostaną osoby na podstawie punktów przyznanych wg poniższych kryteriów:

2 pkt. – sytuacja materialna poniżej 200 %; 
1 pkt. – sytuacja materialna poniżej 300 %; 
3 pkt. – orzeczenie o niepełnosprawności – znaczny stopień;
2 pkt. – orzeczenie o niepełnosprawności – umiarkowany stopień;
1 pkt. ¬– orzeczenie o niepełnosprawności – lekki stopień.
Wg kolejności w oparciu o przyznane punkty.

W ramach projektu zaplanowano również zakupienie roweru elektrycznego na potrzeby dojazdu opiekuna do podopiecznych oraz sprzętu niezbędnego do właściwej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia.
Kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa wynosi: 231.508,08 zł

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka


 

Wersja XML