Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z obrad Rady Miejskiej

XXXIII Sesja została zwołana na wniosek burmistrza Joachima Wojtali. Wiele miejsca podczas Sesji zajęła informacja na temat funkcjonowania Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gogolinie.

W Sesji (4.07.) uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina,  Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, radca prawny, naczelnik Wydział  Spraw  Administracyjnych, Prezes Komunalnego przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie, przedstawiciele lokalnej prasy.

Burmistrz przedstawił radnym projekty czterech uchwał. Z uwagi na sytuację zaistniałą w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym w Gogolinie, burmistrz poprosił o włącznie do porządku obrad punktu – Wolne wnioski i informacje. Zgodnie z zapowiedzią,  burmistrz poinformował (w tym miejscu) radnych o działaniach podjętych przez Prezesa Spółki WPK i przedstawiciela właściciela.

Radni rozpatrzyli projekty uchwał i zajęli stanowiska w sprawie:

Burmistrz przedstawił dane statystyczne dotyczące gminnej gospodarki odpadami komunalnymi, które kształtują się następująco:

Koszt usługi świadczonej przez KPW Gogolin w okresie 1.07.-31.12.2013 r. - 397 794,24 zł brutto, szacunek kosztu utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) o ww. okresie – 119 679,25 zł brutto, szacunek kosztów administracyjnej obsługi systemu gospodarowania odpadami w ww. okresie – 76 000 zł brutto, łączna kwota wpływów z tzw. „opłaty śmieciowej” od mieszkańców w ww. okresie – 643 416 zł.

Przedstawione dane zostały szacunkowo sporządzone na okres ½ roku, dopiero po okresie rozliczeniowym będzie można określić realne koszty.

Burmistrz  poinformował o sytuacji w Spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie.

Wersja XML