Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Absolutorium dla Burmistrza Gogolina

Radni na XXXII Sesji Rady Miejskiej (17.06.) jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za 2012r. Jednogłośnie udzielili również burmistrzowi absolutorium.

Sprawy budżetowe były jednymi z najważniejszych w bogatym porządku Sesji. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji, w minionym roku plan budżetu uległ wzrostowi w stosunku do wielkości uchwalonej. Jeśli chodzi o dochody – o kwotę 614 691,92 zł (1,4%), plan przychodów wzrósł o 507 257, 00 zł (5,7%).  Dochody wykonano w kwocie 48 115 010,78 zł. Głównym źródłem dochodów gminy były m. in. dochody od osób prawnych i fizycznych. Plan tych dochodów wynosił 26 252193 zł, a wykonanie 28 402 654 zł, co stanowi 108,2% planu. Ważnym źródłem dochodów były subwencje ogólne z budżetu państwa w  kwocie 8 235 413 zł (subwencja oświatowa).

Wydatki, w stosunku do planowanych na kwotę 52 778 761 zł, wzrosły o  1 121 948,92 zł (2,1%) i zostały wykonane w kwocie 51 197 471,79 zł (95% planu).

Wykonane wydatki remontowe były nieco mniejsze niż w 2011 r. o ok. 300 000 zł. Wydatki inwestycyjne, w stosunku do 2011 r., wzrosły o ponad 3 000 000 zł. W 2012 r. do budżetu gminy pozyskano 2 617 788,88 zł (środki z innych źródeł).

 

 

Radni zapoznali się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy w 2012 r. oraz Protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie i uchwałą tejże Komisji, która zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu gminy przez Burmistrza Gogolina. Także Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zaopiniowała pozytywnie  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2012 r. oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Radni zwrócili uwagę na  to, iż „budżet był ambitny”, ale „został dobrze wykonany, a środki w różnej formie wróciły do mieszkańców”. Budżetu gratulował burmistrzowi  również Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Holeczek.

Burmistrz Joachim Wojtala podziękował radnym za konstruktywną współpracę nad koncepcją budżetu i jego realizacją. Podziękował również pracownikom Urzędu Miejskiego, w tym Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnik Gminy i pracownikom Wydziału Finansowego.

Radni przyjęli również informację dotyczącą programu działań planowanych w placówkach oświatowych i świetlicach w okresie  wakacyjnym oraz informację z działalności Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Gogolinie za 2012 r. Radni przyjęli także informację o bezrobociu w gminie. Z przedstawionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie materiałów wynika, iż problem bezrobocia w największym stopniu dotyczy ludzi młodych w wieku 18-24 lat (120 osób), osób w wieku 25-34 lata (119 osób) oraz osób w wieku 45-54 lata (112 osób). Wśród bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. OPS podejmuje liczne działania skierowane do bezrobotnych m. in. w ramach projektu „Drogowskaz” oraz w ramach „Klubu Aktywnego Bezrobotnego”.

W kolejnej części Sesji radni rozpatrzyli projekty następujących  uchwał i zajęli stanowiska:

Wszystkie informacje i uchwały zostały przegłosowane „jednogłośnie”.

Wolne wnioski i informacje

 

W Sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Skarbnik Gminy, radca prawny, radni Powiatu Krapkowickiego, prezes oraz pracownik  Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie, dyrektorzy i kierownik jednostek organizacyjnych gminy, komendant Straży Miejskiej, inspektor Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji UM w Gogolinie, sołtys Sołectwa Kamionek oraz przedstawiciel lokalnej prasy.

Wersja XML