Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługa komunikowania się językiem migowym

Realizując ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz.1243),  w celu załatwienia spraw w urzędzie  informuje się, że  Urząd Miejski w Gogolinie  zapewnia możliwość korzystania  przez osoby  doświadczające trwale lub okresowo trudności  w komunikowaniu się   z pomocy wybranego tłumacza  języka migowego lub  tłumacza przewodnika.

Osoba  mająca trudności w komunikowaniu się powinna  pisemnie zgłosić chęć  skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się  do kancelarii Urzędu Miejskiego w Gogolinie  co najmniej 3 dni przed  tym zdarzeniem. Zgłoszenia należy dokonać na adres; 47-320 Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 lub pocztą elektroniczną na adres . Urząd zapewni obsługę na zasadach określonych w ustawie  w terminie ustalonym ze zgłaszającym.

Wyżej wymienione świadczenie jest bezpłatne  dla osoby  będącej osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

Wersja XML