Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania pomysłów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zestawienie RPO+OPO+EFRR.jpeg

Gmina Gogolin informuje, że od grudnia 2020 roku trwają prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin (LPR).

Przypominamy, że rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdiagnozowanych obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.

W roku 2016 Gmina Gogolin przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020. W ramach Programu wyznaczono obszar kryzysowy oraz zadania, które mają potencjał, by przeciwdziałać wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych obszarów oraz polepszyć jakość życia mieszkańców.

Więcej na temat przyjętego programu znajdują Państwo pod adresem:

http://gogolin.pl/8551/12532/o-rewitalizacji-gogolina.html

http://gogolin.pl/8335/12532/program-rewitalizacji.html

Rewitalizacji służą podjęte do tej pory działania gminy, jak m.in. budowa Centrum Przesiadkowego w Gogolinie, utworzenie Centrum Inicjatyw społecznych i kulturalnych, w ramach którego funkcjonuje m.in. Gminna Biblioteka Publiczna, zagospodarowanie terenów zielonych w mieście poprzez utworzenie Owocowego ogrodu miejskiego, budowa mieszkań socjalnych w centrum miasta, jak również akcje społeczne, jak np. badania profilaktyczne wśród mieszkańców czy programy poprawy kondycji psychofizycznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Analiza realizacji LPR, wdrażania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz problemów obszaru rewitalizacji wskazuje na potrzebę kontynuacji rewitalizacji w naszym mieście, wciąż potrzebne są działania nakierowane na przeciwdziałanie zdiagnozowanym problemom społecznym oraz tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju.

Ustawa o rewitalizacji dopuszcza realizację tzw. lokalnych programów rewitalizacji, czyli w oparciu o przepisy przejściowe, tylko do końca 2023 roku.  Oznacza to w praktyce, że aby kontynuować rewitalizację w okresie od 2021 do 2023 roku konieczne jest wydłużenie okresu obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Z uwagi na możliwość ponownego ubiegania się o środki zewnętrzne na prowadzenie działań rewitalizacyjnych w roku 2021, Gmina Gogolin podjęła działania na rzecz aktualizacji ww. dokumentu oraz zgłaszania  projektów i przedsięwzięć, które mogą uzupełnić pomysł na rewitalizację Gogolina. Warto zaznaczyć, że kontynuowanie rewitalizacji po roku 2023 wymagać będzie przyjęcia nowego programu rewitalizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rewitalizacji.

W związku z powyższym Gmina Gogolin w okresie od grudnia 2020 roku do marca 2021 roku prowadzi proces aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin. W ramach tego procesu odbędzie się nabór pomysłów i projektów rewitalizacyjnych w terminie od 4 do 11 lutego 2021r. W kolejnym kroku, w terminie od 15 do 22 lutego 2021r. zaktualizowany LPR poddany zostanie konsultacjom społecznym. Po etapie konsultacji społecznych Lokalny Program Rewitalizacji zostanie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej w Gogolinie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w tym: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, wspólnoty mieszkaniowe, oraz innych zainteresowanych, do zgłaszania własnych projektów i przedsięwzięć, jako propozycji zadań do ujęcia w ramach aktualizacji Programu Rewitalizacji. Ważne jest by do aktualizacji programu skierować projekty mające realne szanse w perspektywie do roku 2023 r., biorąc pod uwagę kolejny nabór na inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji, w którym przewidziano środki na obiekty sportowe jako uzupełnienie projektów społecznych na rewitalizowanym terenie.

Zgłoszenia projektów należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym poniżej:

DOCXformularz zgloszeniowy_projekty.docx (474,95KB)
PDFformularz zgloszeniowy_projekty.pdf (57,15KB)

Wypełnioną kartę projektu rewitalizacyjnego należy dostarczyć w terminie od 4 do 11 lutego 2021r. osobiście do Urzędu Miejskiego w Gogolinie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e.zdyb@gogolin.pl, (skan podpisany lub dokument podpisany elektronicznie). Zgłoszenia anonimowe nie będą uwzględniane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Wersja XML