Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wywóz odpadów - opłaty

Dokumenty konieczne do złożenia w Urzędzie Miejskim w Gogolinie do 15 grudnia 2021 r. w związku z wejściem Gminy Gogolin do Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

 1. Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracja dla potrzeb odbioru odpadów od 1 stycznia 2022 r.
  PDFFormularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DJ1-2022.pdf
 2. Formularz Zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu– dla właścicieli nieruchomości objętych wywozem popiołu z posesji od 1 stycznia 2022 r.
  PDFFormularz zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu.pdf

 


 

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli zmiana danych (np. liczba zamieszkałych osób, nowe zamieszkanie) następuje w okresie od 1 listopada 2021 do 31 grudnia 2021 r.

DOCXFormularz-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-obowiazujacy-od-dnia-1-listopada-2021.docx

PDFFormularz-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-obowiazujacy-od-dnia-1-listopada-2021.pdf
 

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli zmiana danych (np. liczba zamieszkałych osób, nowe zamieszkanie) następuje w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 października 2021 r.

DOCXFormularz-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-obowiazujacy-od-dnia-1-stycznia-2020.docx

PDFFormularz-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-obowiazujacy-od-dnia-1-stycznia-2020.pdf
 

Wysokości opłat

UWAGA!!!!!

Od 1 listopada 2021 r. zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

► Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane – wynosi 38,00 zł na osobę miesięcznie, a w przypadku, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5 – opłata wynosi 190,00 zł oraz po 19,00 zł od każdej kolejnej osoby powyżej pięciu.

► Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 114,00 zł na osobę miesięcznie.

► Zwalnia się w części, to jest w wysokości po 3,00 zł na osobę miesięcznie, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Terminy i sposoby wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w następujących terminach:

► za I kwartał do 20 marca,

► za II kwartał do 20 czerwca,

► za III kwartał do 20 września,

► za IV kwartał do 20 listopada.

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego, przelewem na indywidualny dla każdego właściciela nieruchomości rachunek bankowy lub w drodze inkasa u sołtysa.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklaracji w terminie do 10  dnia  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku nowej deklaracji związanej ze zgonem mieszkańca można to uczynić do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku nie złożenia deklaracji w ww. terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, zostaje określona w drodze decyzji.

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji  lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wersja XML