Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

XXX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie (25.04.) była poświęcona głównie sprawom bezpieczeństwa publicznego w 2012 r. Przedstawione dane wskazują, że w tej dziedzinie  sytuacja znacznie się poprawiła.

W XXX Sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 12 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,  radca prawny, kierownik oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, naczelnicy, sołtys Dąbrówki oraz goście: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach,  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach, Komendant Gminny OSP w Gogolinie, przedstawiciele lokalnej prasy.

Sesja przebiegała wg następującego porządku:

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego w 2012 r.

Informację przekazał radnym Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach nadkom. Jarosław Żak.  Przedstawił dane statystyczne dotyczące Gminy Gogolin, które kształtują się następująco (wybór):

 

2012

2011

  Przestępstwa

224

269

  Nietrzeźwi kierujący

76

70

  Przestępstwa narkotykowe

-

-

 

W 2012 r. z budżetu gminy przekazano 202 879 zł na funkcjonowanie Policji, co umożliwiło finansowanie 4 etatów dzielnicowych na terenie gminy i utrzymanie posterunku w Gogolinie. Warto podkreślić, iż samorząd przekazał na ten cel najwięcej środków spośród gmin Powiatu Krapkowickiego. Komendant zwrócił się z apelem do radnych, aby dla bezpieczeństwa mieszkańców powyższe etaty utrzymać. Nawiązując do obecnej fali włamań wskazał również na dobrą współpracę z mieszkańcami gminy.

Brak opisu obrazka

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa Gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2012 r. Informację przekazał Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Marek Kucharski. Dane dotyczące Gminy Gogolin przedstawiają się następująco (wybór):

 

2012

2011

  Ilość zdarzeń

160

177

  Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów na terenie gminy

podpalenia

 

  Kontrole p. poż. na terenie gminy

22

 

  Szkolenia strażaków

53 strażaków z jednostek gminnych ukończyło szkolenia podstawowe,  szkolenia w zakresie  ratownictwa technicznego, szkolenia kierowców i dowódców OSP.

 

  Ćwiczenia manewrowe na terenie gminy

9

 

 

Ocena bezpieczeństwa pożarowego gminy Gogolin za 2012 r. Informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie.

Informację przedstawił Komendant Jan Pałasz. Dane dotyczące Gminy Gogolin przedstawiają się następująco (wybór):

Ilość jednostek

6

Ilość  jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym

3

Ilość strażaków czynnych

276

Ilość strażaków uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczym

123

Ilość samochodów bojowych

11

 

Komendant podsumowując miniony rok podziękował za dobrą współpracę z samorządem gminy oraz władzami OSP. Poinformował, że trwają starania o pozyskanie części środków na zakup średniego wozu strażackiego dla jednostki OSP Obrowiec. Na ten cel zaplanowano w budżecie gminy 400 000 zł, otrzymano również dotację z środków MSW – Komendanta Głównego PSP w wysokości 150 000 zł. Koszt zakupu samochodu to ponad 600 000 zł. Po raz kolejny, w przeglądzie operacyjno – technicznym, jednostki gminne należące do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego zajęły trzy najwyższe miejsca: OSP Odrowąż, OSP Kamień Śl., OSP Obrowiec. „Na szczególną pochwałę zasługuje jednostka OSP Odrowąż, która swoim wyposażeniem, wyszkoleniem i dyspozycyjnością, jak i ilością interwencji w których brała udział może stanowić wzór do naśladowania”.

Komendant zwrócił także uwagę na konieczność systematycznej wymiany samochodów bojowych służących jednostkom oraz na trudności z pozyskiwaniem strażaków – ochotników i dyspozycyjnością strażaków. Najtrudniejsza sytuacja kadrowa jest w jednostce OSP Gogolin. Komendant podsumowując, podkreślił wielkie zaangażowanie społeczne strażaków, szczególnie w zakresie utrzymania remiz i sprzętu oraz na rozległą pomoc świadczoną przez strażaków lokalnym społecznościom.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gogolinie w 2012 r.

Sprawozdanie przedstawił Komendant Józef Woźny. Dane dotyczące Gminy Gogolin przedstawiają się następująco (wybór):

  Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych i współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ratowanie życia, zdrowia, mienia

267

Zadania dotyczące m. in. współdziałania z organizatorami zgromadzeń, asysty, czynności sprawdzające itp.

1671

  Ujawnione przestępstwa

16

  Ujawnione wykroczenia

2862

  Wspólne patrole (policja i straż)

22

  Wspólne służby

120

  Wspólne akcje profilaktyczne

9

I  lość nałożonych mandatów karnych

37

  Monitoring dzikich wysypisk

stały

 

Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gogolin w 2012 r. Informacje na powyższy temat przedstawił Naczelnik Szef Wydziału Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski. Poinformował m. in. o działaniach w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, o realizacji zadań obronnych i wojskowych oraz zabezpieczeniu pożarowym.

Naczelnik Szef Wydziału Gminnego Centrum Reagowania zwrócił uwagę na nadmierna eksploatację jednostki OSP Odrowąż do zdarzeń, co wiąże się m. in. z kosztami ponoszonymi przez Gminę Gogolin oraz nadmierną eksploatacją ludzi. Zaproponował, aby rozważyć inne rozwiązania. W bieżącym roku jednostka z Odrowąża była już wzywana do 17 interwencji, co wynika m. in. z bliskiego sąsiedztwa z autostradą, jednostka dysponuje również specjalistycznym wyposażeniem.

Burmistrz wskazał na ogromny postęp w zakresie wyposażenia jednostek, co jest także zasługą radnych, którzy zawsze pozytywnie odnoszą się do wniosków strażaków z jednostek gminnych.

Radni jednogłośnie przyjęli informacje na temat stanu bezpieczeństwa w 2012 r. Głosowanie - 12 głosów „za”.

W drugiej części Sesji uczestniczyło 11 radnych.

Sprawozdania z działalności Stacji Caritas,

Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie w 2012 r.,

Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Gogolin,

Sprawozdania z działalności Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku,

Informacji o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r.,

Informacji o stanie podstawowej opieki zdrowotnej w Gogolinie w 2012 r., Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 r.

Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.

Za uiszczoną opłatę gospodarstwo otrzymuje dodatkowo (oprócz usługi odbierania odpadów) pojemniki i worki na odpady. Ilość pojemników zależy od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Mieszkańcy ogrzewający domu paliwem stałym, na żądanie otrzymają dodatkowy pojemnik na popiół. Mieszkańcy, którzy nie posiadają kompostownika, na żądanie otrzymają dodatkowy pojemnik na odpady zielone, które będą odbierane 1 raz w miesiącu. Głosowanie – 11 głosów "za”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

za sprzedaż rzeczy używanych – 1,00 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej powierzchni, za sprzedaż pozostałych towarów – 2,50 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej powierzchni.

Zmniejszenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej ma na celu zwiększenie zainteresowania handlem na terenie targowiska.

- 2 870 000 zł – budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie „Strzebniów”. Ogólna wartość zadania (według kosztorysu inwestorskiego) wynosi 6 300 000 zł.

- 490 000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie „Ligonia”. Ogólna wartość zadania (według kosztorysu inwestorskiego) wynosi 2,500 000 zł, kwota 490 000 zł została zarezerwowana na 2013 r., na 2014 r. zostały zaplanowane kolejne środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kwoty ulegną zmianie po przeprowadzonych przetargach. 

- 10 000 zł – budowa ogrodzenia w PSP w Malni,

- 6500 zł – remont schodów wejściowych do PSP w Malni.

Głosowanie – 11 głosów „za”.

Wolne wnioski i informacje

- Burmistrz  podziękował obecnym na Sesji przedstawicielom powiatowych i gminnych jednostek za dobrą współpracę w 2012 r. w zakresie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Gogolin;

- poinformował o spotkaniu z Prezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni w Gogolinie w sprawie zasobów Spółdzielni na terenie gminy. Obiekty wystawione na sprzedaż nie znalazły nabywców. W tej sytuacji zostanie dokonana druga wycena. Burmistrz wystąpił z wnioskiem przejęcia terenu położonego w centrum Górażdży. Wyrażono również wolę spotkania się przedstawicieli władz samorządowych i zarządu Spółdzielni;

- poinformował również o wysokiej ocenie wniosków złożonych do Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Aż 11 wniosków zostało zaakceptowanych przez Radę Programową. Gmina Gogolin, jednostki organizacyjne gminy złożyły do Stowarzyszenia 12 wniosków;

- poinformował o tym, iż  inwestycja - obwodnica Malni została umieszczona na liście strategicznych zadań województwa opolskiego a modernizacja drogi wojewódzka 423 jest nadal na liście zadań priorytetowych województwa;

- poinformował, iż prowadzone są spotkania robocze związane z przejęciem przez gminę nieruchomości kolejowych położonych w Gogolinie;

- pogratulował Zbigniewowi Kawie nominacji do tytułu Sołtysa Roku  organizowanego przez Gazetę Sołecką i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, pod patronatem  Marszałka Senatu RP.

- poinformował, iż trwają przygotowania do utworzenia sekcji judo, która będzie działać w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego.  Sekcję będzie prowadzić były trener reprezentacji kobiet judo Jerzy Dodzian.

Wersja XML