Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gogolin w ogólnopolskiej sieci

Gmina Gogolin – członkiem Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Otwierają się nowe szanse rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o podpisane porozumienie partnerskie.

Podczas spotkania założycielskiego w Strumieniu burmistrz Joachim Wojtala podpisał (11.03.) Porozumienie Partnerskie o Utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Gmina Gogolin stała się tym samym członkiem założycielem tej ważnej organizacji skupiającej 36 samorządów deklarujących działania na rzecz wzmocnienia procesu rozwojowego obszarów wiejskich. Podczas dwudniowego spotkania założycielskiego omawiano  m. in. zasady funkcjonowania PSOiRW, odbyła się sesja kreatywna z udziałem lokalnych liderów Programu Odnowy Wsi, ważnym punktem programu była również konferencja pt. „Najlepsze praktyki w partycypacyjnym zarządzaniu gminy wspierające lokalne procesy odnowy wsi”. W ramach konferencji burmistrz J. Wojtala przedstawił prezentację poświęconą dobrym praktykom w partycypacyjnym zarządzaniu gminą. Przedstawił zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sołectwach oraz przykłady inwestycji prowadzonych przez mieszkańców wsi, a wspieranych przez samorząd gminy. W ramach konferencji podjęto również temat zarządzania rozwojem lokalnym w kontekście nowego mechanizmu pn. „Rozwój kierowany przez lokalną społeczność”, odbyły się także wizytacje terenowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju obszarów wiejskich na terenie Gminy Strumień.

W spotkaniu założycielskim uczestniczyli m.in. Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski, wiceprezes Wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, marszałek Antoni Konopka, dr Andrzej Hałasiewicz, ekspert w Kancelarii Prezydenta RP, Ireneusz Niewiarowski, Senator RP reprezentujący Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Jerzy Motłoch, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Ferdynand Morski, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz 36 burmistrzów i wójtów z terenu całej Polski. Podczas spotkania wyłoniono pięcioosobowe  prezydium w składzie: Anna Grygierek (Burmistrz Strumienia – przewodnicząca), Joachim Wojtala (Burmistrz Gogolina), Marian Buras (Burmistrz Morawicy), Marek Chmielewski (Wójt Dzierżoniowa), Zbigniew Walczak (Wójt Gniewina).

 

 

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi jest organizacją otwartą, stanowi platformę współdziałania na rzecz zachowania istniejących i tworzenia nowych istotnych wartości dla polskiej wsi. W swoim działaniu kieruje się partnerskim modelem zarządzania lokalnymi sprawami publicznymi, aktywnie uczestnicząc w procesach odnowy i rozwoju wsi. Podstawą działania jest roczny plan, w 2013 r. planuję się m. in. utworzenie sieci internetowej PSORW, tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi, nawiązanie współpracy z ARGE i udział w projekcie Lokalna Agenda Cyfrowa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa. W ramach programu odbędzie się również konferencja regionalna w Biedrzychowicach oraz międzynarodowa konferencja „Tworzenie Sieci Najlepszych” w Kamieniu Śl. (maj 2013 r.). Współpraca w ramach PSOiRW otwiera wiele nowych możliwości, przede wszystkim możliwość promowania sołectw gminy na forum ogólnopolskim oraz możliwość wymiany  doświadczeń i korzystania z najlepszych wzorów z zakresu odnowy wsi. Zostaną również podjęte działania w kierunku promowania jakości usług w zakresie hotelarstwa, gastronomii i promocji miejsc atrakcyjnych turystycznie, co powinno znacząco przyczynić się do ożywienia ruchu turystycznego, a tym samym do zwiększenia zyskowności firm działających w tym zakresie. Na zakończenie konferencji uczestnicy zasadzili w miejscowości Pruchna  dąb – symbol Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Pamiątkowy dąb będzie sadzony w każdej miejscowości w której odbywać się będą spotkania członków PSOiRW, w maju br. zostanie również zasadzony w Kamieniu Śląskim.

 

Wersja XML