Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje komunalne

Na ostatnich dwóch Zgromadzeniach Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin sp. z o.o. zapadło bardzo wiele ważnych decyzji w zakresie nowych inwestycji w infrastrukturę i gospodarkę komunalną.

Na wniosek właściciela 100% udziałów w spółce - Gminy Gogolin, którą reprezentował Burmistrz Joachim Wojtala podniesiono wysokość kapitału zakładowego spółki umożliwiając tym samym zwiększenie poziomu inwestycji. Ma to ścisły związek z podejmowanymi w ostatnim czasie kolejnymi działaniami samorządu gminy, które zmierzają do modernizacji oraz poprawy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Gminna spółka komunalna „Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin” Sp. z o.o. przygotowała już dokumentację techniczną inwestycji i planuje przeprowadzić:

- modernizację przepompowni głównej przy ul. Dworcowej w Górażdżach,

- modernizację przepompowni osiedle Fabryczna w Górażdżach.

Ma to celu wykluczenie częstej awaryjności, co często w większości przypadków było przyczyną zalewania piwnic w bloku. Na sfinansowanie planowanych inwestycji spółka zamierza pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Wniosek o przyznanie tych środków został już złożony. Modernizacja ma na celu poprawę stanu technicznego tych obiektów oraz zmniejszenie zużycia energii, co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej pracy sieci wodociągowej w tym rejonie.

Ponadto spółka KPW zamierza przeprowadzić rozbudowę gminnej sieci wodociągowej poprzez wykonanie połączenia wodociągowego na odcinku Górażdże-Chorula. Dzięki temu połączeniu miejscowości Chorula, Malnia i Gogolin uzyskają możliwość alternatywnego zaopatrzenia w wodę w przypadku awarii ujęcia wody w Gogolinie. Obecnie dla tej inwestycji przygotowywane jest zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej.  

Kolejną bardzo ważną inwestycją będzie połączenie sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy ulicą Kasztanową a terenami inwestycyjnymi przy ulicy Kamiennej w Gogolinie. Nastąpi to poprzez przedłużenie w kierunku ulicy Kamiennej istniejącej już sieci w ulicy Wierzbowej. Połączenie to zapewni zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków komunalnych z terenów inwestycyjnych, którymi zainteresowany są firmy – potencjalni kolejni inwestorzy w gminie.

Na Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28.01 br. Burmistrz J. Wojtala poinformował radnych o planach gminy dotyczących koncepcji przerzutu do oczyszczalni w Choruli ścieków z Gogolina, które obecnie trafiają do oczyszczalni w Krapkowicach. Wydaje się, że najbardziej optymalne byłoby rozwiązanie, aby ścieki pompować w ciągu ulicy Przyjaciół Schongau, ul. Kamienną, aby następnie włączyć się do głównego kolektora Gogolin – Chorula. Rozwiązana zostanie także bardzo oczekiwana przez mieszkańców sprawa odcinka sieci kanalizacyjnej z Gogolina do Górażdży. Otóż do końca b.r. zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji nowego rurociągu, biegnącego od skrzyżowania dróg powiatowych Gogolin – Kamień Śląski i Gogolin – Górażdże aż do wysokości samej miejscowości Górażdże. Wykonanie samej inwestycji będzie zależne od sytuacji finansowej gminy ale planowane jest na rok przyszły. W trakcie prac projektowych rozważana będzie koncepcja budowy wzdłuż drogi powiatowej ścieżki rowerowej, która prócz walorów rekreacyjnych w znaczący sposób podniesie poziom bezpieczeństwa dla mieszkańców przemieszczających się tą trasą na rowerach.

Wersja XML