Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Rada Miejska w Gogolinie określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Zostały one podwyższone względem ogłoszonych na rok 2019 o 1,8 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r.

Od 1 stycznia 2020 r. mieszkańcy zapłacą 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą natomiast 23,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Radni ustalili też kwotę podatku od pozostałych budynków lub ich części, zajętych na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, która wynosić będzie 4,73 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego określono na kwotę 0,27 zł od 1m2 powierzchni.

Szczegółowe stawki podatku od nieruchomości: 

- od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,06 zł od 1m2  powierzchni użytkowej; 

- od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,88 zł od 1m2  powierzchni użytkowej; 

- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1mpowierzchni użytkowej; 

- od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem garaży niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –  4,10  zł od 1m2  powierzchni użytkowej; 

- od pozostałych budynków lub ich części, zajętych na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 4,73  zł od 1m2  powierzchni użytkowej; 

- od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7; 

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,92   od 1m2  powierzchni; 

- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,78  od 1 ha powierzchni; 

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,27 zł od 1m2  powierzchni; 

- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m2  powierzchni.

Wersja XML