Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII Sesja Rady Miejskiej

Podczas XXVII Sesji Rady Miejskiej (28.01.2013) podjęto historyczną uchwałę dotyczącą patrona Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie. Budynkowi jednogłośnie nadano imię zasłużonego  twórcy ludowego Jerzego Lipki.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Gogolina, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,  radca prawny, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gogolinie,  sołtys Kamionka i sołtys Malni. Sesja odbyła się według przyjętego porządku.

Radny Rafał Nocoń zwrócił się z pytaniem w sprawie możliwości korzystania przez członków Koła DFK w Gogolinie z pomieszczenia w budynku Gminnego Centrum Kultury. „Nie było nigdy żadnej niejasności w sprawie korzystania przez DFK z pomieszczeń GCK. W budynku będzie miejsce na działalność statutową organizacji” – poinformował burmistrz. Jednak ze względu na ograniczoną ilość pomieszczeń nie jest możliwe, aby gogolińskie stowarzyszenia i organizacje pozarządowe znalazły tam miejsce. Tak jak dotychczas, będą nadal miały  swoje siedziby w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.

Kolejnym punktem Sesji było wystąpienie Burmistrza Gogolina i przedstawienie informacji dotyczące działalności międzysesyjnej. W tym okresie burmistrz uczestniczył  m. in. w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Związku OSP RP w Odrowążu, Obrowcu, Gogolinie oraz posiedzeniu Prezydium Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach., uczestniczył w pracach zespołu opracowującego główne założenia do RPO WO,  roboczym spotkaniu z dyrektorem Caritas Diecezji Opolskiej w sprawie dalszej współpracy oraz w spotkaniach z wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczących działań w 2013 r. Uczestniczył także w spotkaniach roboczych dotyczących powstania Opolskiego Ogrodu Botanicznego, w seminarium poświęconym problematyce emigracji zarobkowej, w spotkaniu roboczym z liderami LDG w Kamionku dotyczącym działań w ramach Programu Odnowa Wsi. Burmistrz wraz z dyrektorem Zespołu Szkół w Gogolinie podpisał porozumienie w sprawie współpracy ZS z Politechniką Opolską, spotkał się również z dyrektorem Filharmonii Opolskiej  w sprawie współpracy, w tym realizacji części projektu Dokąd idziesz Karolinko.

Brak opisu obrazka

Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej zostały przedstawione radnym podczas wspólnego posiedzenia połączonych Komisji Stałych. Radni przyjęli sprawozdania jednogłośnie. Jednogłośnie zatwierdzono również plany pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie na 2013 r.

Radni podjęli następujące uchwały:

Burmistrz poinformował również o posiadanych przez gminę opracowaniach dotyczących trzech koncepcji przerzutu do oczyszczalni w Choruli ścieków z Gogolina, które obecnie trafiają do oczyszczalni w Krapkowicach. Optymalne byłoby rozwiązanie, aby ścieki pompować w ciągu ulicy Przyjaciół Schongau, ul. Kamienną, aby następnie włączyć się do głównego kolektora Gogolin – Chorula. Jest to znacznie tańsze rozwiązanie a jego szczegółowa koncepcja zostanie przedstawiona radnym w trakcie przedstawiania wniosku burmistrza dotyczącego realizacji projektu tego zadania w bieżącym budżecie gminy.

Ponadto podziękował za zgodne głosowanie w sprawie nadania GCK imienia J. Lipki. Dla naszego społeczeństwa jest to ważne wydarzenie. Cieszę się, że w tej sprawie nie ma między nami podziałów. „Myślę, że upamiętnianie mieszkańców, którzy tak wiele wnieśli w nasze środowisko jest krokiem w dobrym kierunku” – podkreślił burmistrz.

Burmistrz poinformował o inicjatywie, która zrodziła się w środowisku członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej prowadzenia bieżącej archiwizacji dokumentów dotyczących mieszkańców i historii gminy, które są w archiwach prywatnych. Być może będą sprzyjające warunki do tego, aby w strukturach GCK funkcjonowało niewielkie archiwum w którym będzie się gromadzić i opracowywać zebrane materiały. Ponadto zaprosił również radnych do uczestnictwa w zbliżającej się konferencji Zakochani w śląskiej kulturze, która odbędzie się 14 lutego br. w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach.

Wolne wnioski. Radny Waldemar Kupka zaproponował radnym wystosowanie listu gratulacyjnego do mieszkanki Gogolina pani Bożeny Konieczko, która zdobyła tytuł Miss Kosmetyczek.

Wersja XML