Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje drogowe

Na terenie Gminy Gogolin w bieżącym roku zostanie zrealizowanych szereg inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Największą inwestycją rozpoczętą już w 2012 r. jest remont drogi wojewódzkiej 409 (Strzelce Op. – Dębina) na odcinku Rożniątów – do granic Gogolina.

Remont drogi jest finansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Na terenie naszej gminy zaplanowana jest kompletna przebudowa drogi obejmująca budowę 6 zatok autobusowych do których dojście zapewnione będzie bezpiecznym chodnikiem oraz wyznaczonymi przejściami dla pieszych. Przebudowana zostanie nawierzchnia drogowa wraz z systemem odwodnienia, przebudowane zostaną również skrzyżowania z drogami oraz zjazdy z drogi na posesje i pola uprawne. W sąsiedztwie Zakrzowskich Maszyn urządzony zostanie parking wraz z punktem pomiaru ciężaru pojazdów. Szerokość jezdni powiększona na obszarze zabudowanym do 7 m a poza tym obszarem do 6 m pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu na tej drodze.

drogi_3.jpeg

Od kilku lat trwają starania mające na celu przygotowanie pełnej dokumentacji budowlanej obwodnicy Malni i Choruli. W poprzednich latach opracowana została koncepcja przebiegu drogi, uzyskano decyzję środowiskową a obecnie trwają prace projektowe, które zaowocować powinny uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie to koordynowane  i finansowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przy znacznym finansowym wsparciu GÓRAŻDŻE CEMENT SA oraz Gminy Gogolin. W 2013 r. w budżecie Gminy Gogolin na ten cel zaplanowano 250 000 zł.

Gmina Gogolin partycypuje również w remontach dróg powiatowych. W bieżącym roku przekaże Powiatowi Krapkowickiemu 100 000 zł dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817 O Otmice – Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 – Etap I”. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie dróg powiatowych przebiegających przez wieś kamień Śląski i obejmuje przebudowę nawierzchni drogowej, chodników linii telekomunikacyjnej i obiektów towarzyszących na ulicy Św. Jacka, Placu Myśliwca, ulicy Parkowej do skrzyżowania z drogą w kierunku Kosorowic.

W bieżącym roku zaplanowano remont drogi gminnej - ul. Górnej w Gogolinie. W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, chodnik na całej długości, zostanie również przebudowana jezdnia. Na ul. Górnej zostaną wyznaczone przejścia dla pieszych,  zamontowane progi zwalniające i urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Gmina posiada zapewnienie dofinansowania w wysokości 50 %  kosztów z środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kosztorys inwestycyjny  na realizację zadania - 1 470 000 zł.

drogi_1.jpeg

drogi_2.jpeg

W posiadaniu Urzędu Miejskiego jest dokumentacja przebudowy ul. Leśnej w Gogolinie. Realizacja tego zadania powinna nastąpić po zakończeniu przebudowy ul. Górnej, pod warunkiem, że środki budżetowe na to pozwolą.

W budżecie gminy zaplanowano również środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Parkowej w Gogolinie. Wybór koncepcji przebudowy zostanie poprzedzony konsultacjami z mieszkańcami dzielnicy. W ramach przebudowy planuje się wdrożenie nowoczesnych rozwiązań drogowych. 

Kolejne zadanie drogowe które zostanie zrealizowane w tym roku to długo oczekiwany remont nawierzchni ul. Polnej w Kamionku. Znacznie zużyta droga zyska nowa nawierzchnię co poprawi komfort użytkowników.

Gmina Gogolin stara się zachęcić nowe podmioty gospodarcze do inwestowania na swoich terenach przemysłowych. W związku z lokalizacją nowego podmiotu gospodarczego planowana  jest budowa drogi dojazdowej (ok. 260m) do terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Gogolinie. Na to zadanie w tegorocznym budżecie przeznaczona jest kwota 250 000 zł.

Także w tym roku zostanie zagospodarowany według nowej koncepcji plac wokół pomnika Karolinki w Gogolinie. Powstanie m. in. droga pożarowa, co m. in. zapewni bezpieczeństwo użytkownikom nowo wybudowanego domu kultury, szczególnie podczas koncertów i większych imprez kulturalnych. Przebudowane zostaną obiekty małej architektury oraz  oświetlenie placu. 

Oprócz dużych zadań zaplanowane są również mniejsze, które jednak maja duże znaczenie dla mieszkańców. Sukcesywnie utwardzane będą drogi dojazdowe do posesji na nowych osiedlach domów jednorodzinnych w Gogolinie, prowadzone będą również bieżące remonty dróg chodników na terenie całej gminy. Gmina Gogolin w bieżącym roku na realizację zadań na swoich drogach oraz na dofinansowanie inwestycji na drogach wojewódzkich i powiatowych zaplanowała w swoim budżecie kwotę 3 025 000 zł. Być może nie jest to kwota na miarę oczekiwań naszych mieszkańców jednak patrząc możliwości oraz na potrzeby gminy w innych dziedzinach jest to całkiem sporo i niewątpliwie po zrealizowaniu tych planów poprawi się bezpieczeństwo na drogach, i zyska na tym wizerunek całej gminy.

Wersja XML